Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 LISÄPYKÄLÄ: Esitys hulevesityöryhmän perustamisesta ja hulevesiohjelman laatimisesta (lisäpykälä)

PRIDno-2019-3768

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Esitys hulevesityöryhmän perustamisesta ja hulevesiohjelman laatimisesta on käsitelty teknisessä lautakunnassa 3.9.2019. Koska tekninen lautakunta ei ole toimivaltainen päätöksentekijä tässä asiassa MRL §103d, käsitellään asia ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnassa annettavaksi Porin kaupungin hallitukselle.  

Vuonna 2014 lakimuutoksen yhteydessä tuli voimaan muutos,​ jonka jälkeen kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-​alueella. Näin ollen osa  tehtävistä,​ jotka kuuluivat ennen Porin Vedelle,​siirtyivät Porin kaupungille. Vuonna 2016 Porin kaupungin silloinen Tekninen palvelukeskus nyk. Tekninen toimiala ja Porin Vesi allekirjoittivat sopimuksen,​ jossa on määritelty tahojen vastuujako ja  tehtävät.

Porin kaupungilla hulevesiin liittyvät hallintatehtävät jakautuvat usealle eri taholle.  Teknisen toimialan ja Porin Veden välisessä sopimuksessa on esitetty yhteistyötahot,​  joiden tulisi kokoontua vuosittain keskustelemaan hulevesien hallinnan  toteutumisesta ja toteuttamisesta jatkossa. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen Porin kaupungilla on toteutettu organisaatiomuutos. Näin ollen myös sopimuksessa olevat yhteistyötahot tulee päivittää. On katsottu,​ että laki-​ ja organisaatiomuutosten myötä olisi hyvä myös selventää kaupungin eri tahojen vastuita ja tehtäviä hulevesien hallintaan liittyen.

Ilmastomuutoksen aiheuttamat haasteet kuivatuksen toteuttamiselle ja kaavoitukselle tulee ottaa huomioon. Tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä hulevesien hallinnan parantamiseksi tulevaisuudessa. Sopimuksessa yhteistyötahoiksi on esitetty Porin Vesi,​ Kadunpitäjä,​ Ympäristövalvonta,​ Kaavoitus,​ Puistotoimi ja Tulvasuojelu.

Ympäristö- ja lupaplveluiden yksikössä on katsottu,​ että sopimuksen yhteistyötahoja tulisi tarkistaa ja jokaiselta taholta tulisi nimetä kaksi henkilöä hoitamaan tehtäviä ns. hulevesityöryhmässä,​ joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Ympäristö- ja lupapalvelut esittää, että koollekutsujana toimisi Teknisen toimialan Infrajohtaminen.

Hulevesien hallinnan kehittämiseksi on monessa kunnassa laadittu hulevesiohjelma,​ jossa käydään läpi muun muassa kaupungin hulevesien hallinnan haasteet,​ tavoitteet,​ strategia ja toimenpiteet. Hulevesiohjelman laatiminen ja toteuttaminen vaatisi hulevesityöryhmän jäsenten panosta ja osallistumista ohjelman laatimiseen. Ymäristö- ja lupapalvelut esittää,​ että Porin kaupungille laaditaan hulevesiohjelma työryhmän avustuksella. Ohjelman toteuttamistavasta päätetään hulevesiryhmässä erikseen sen kokoontuessa.

Hulevesityöryhmän tulee olla kaupunginhallituksen nimeämä ja hulevesiohjelma tulee valmistuttuaan hyväksyttää kaupunginhallituksella,​ jotta hulevesiohjelma ohjaisi toimintaa tehokkaasti.

Yhteistyötahoilta on pyydetty nimeämään henkilöt hulevesityöryhmään. Seuraavia henkilöitä on esitetty työryhmän jäseniksi.

  • Tekninen toimiala/ Infrajohtaminen, tulvasuojelu, katusuunnittelu, puistosuunnittelu, maapolitiikka: Markku Koppelomäki, Sanna Välimäki, Johanna Kalaoja, Katja Tuomala, Taina Koivisto, Elisa Laine
  • Tekninen toimiala/ Infran kunnossapito: Ismo Ahonen, Kari Torniainen
  • Tekninen toimiala / Tilajohtaminen: Lasse Väisänen
  • Porin Vesi: Jouko Halminen,​ Pertti Mäkinen
  • Ympäristö-​ ja lupapalvelut / rakennusvalvonta,​ ympäristövalvonta: Erno Jantunen,​ Johanna Koivukoski,​ Sanna Kopra-​Virtanen ja Arttu  Tuominen
  • Kaupunkisuunnittelu: Kirsi-​Maria Viljanen,​ Heli Nukki
  • Pelastuslaitos: Petri Ekberg
  • Pori Energia: Jussi Järvinen

Kuten yllä on todettu,​ on kunnan vastuulla hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu alueellaan. Lisäksi sen tulee laatia alustava arvio hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä ja mahdollisesti nimetä merkittävät tulvariskialueet (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 ja asetus 659/2010). Arviointi tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Edellä mainitut säädökset edellyttävät,​ että kaikki kunnat tarkistavat ensimmäisellä kierroksella vuonna 2011 tekemänsä hulevesitulvariskien arvioinnin. Kuntien on tullut tarkistaa sekä nimetä mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä.Tekninen lautakunta on kokouksessaan 
13.11.2018 käsitellyt hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin toisen kierroksen Porin  kaupungissa. Käsittelyssä on päätetty,​ että käytössä olleiden tietojen perusteella hulevesitulvariskikohteiden arvioinnin 2. kierroksen yhteydessä ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja,​ jotka olisivat tuoneet ilmi,​ että Porissa olisi edelleenkään merkittävää  hulevesitulvariskiä eikä merkittäviä hulevesitulvariskikohteita nimetty. Vaikka merkittäviä hulevesitulvariskikohteita ei nimetty,​ on tärkeää,​ että hulevesiasioita käsitellään laajasti eri yhteistyötahojen kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallituksen päätettäväksi hulevesityöryhmän kokoonpanon ja esittää, että työryhmän yhteistyötahoilla on jatkossa oikeus sopia henkilömuutokset työryhmän sisällä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yksikön päällikkö Matti Karjanoja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17:24.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.