Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Maaseutusihteerin viran 72997004 täyttäminen

PRIDno-2019-4742

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 § 88 perustaa ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön maaseutupalveluiden toimintayksikköön maaseutusihteerin viran. Viran täyttämiseen on saatu lupa. Virkaa koskeva hakuilmoitus julkaistiin KuntaRekry-palvelussa ja työvoimahallinnon verkkosivuilla 5.9.-23.9.2019:

"Porin kaupunki hakee kahta maaseutusihteeriä maaseutuhallinnon viranomaistehtäviin Poriin. Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa. Perehtyneisyys maaseutuhallinnon tehtäviin ja maatalouden tukijärjestelmiin luetaan eduksi. Hakijalla on oltava B-luokan ajokortti. Virkasuhde on vakituinen."

Virkaa haki yhteensä 40 hakijaa. Edellytetyn koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastatteluiden perusteella yksikön päällikkö ja maaseutupäällikkö esittävät virkaan valittavaksi 1.1.2020 alkaen [peitetty] ja hänen kieltäytymisensä varalle [peitetty].

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hakemusasiakirjoista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella valita 1.1.2020 alkaen maaseutusihteerin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 72997004 [peitetty] ja hänen kieltäytymisensä varalle [peitetty].

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ennen viran vastaanottamista. Virantoimituksessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Virkaan valittu ja muut hakijat, HR-yksikkö/Palvelussuhdetiimi, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi