Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Majoitustoiminta kiinteistöllä

PRIDno-2019-4320

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Porin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on tullut vaatimus, että rakennusvalvontaviranomainen ryhtyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisin naapurissa tapahtuvan majoitustoiminnan kieltämiseksi. 

Perusteluissa esitetään, että naapuri tarjoaa jatkuvasti Airbnb:n verkkosivuilla omakotitalonsa huoneita majoitukseen korvausta vastaan. Naapurin ansiotarkoituksessa tapahtuva majoitustoiminta on omakotiasumiselle epätyypillistä toimintaa, joka aiheuttaa tarpeetonta haittaa ja häiriötä muutoin rauhallisella omakotialueella. Jatkuva täysin vieraiden henkilöiden majoittuminen merkitsee myös mm. pysyvään asutukseen nähden heikompaa sosiaalista kontrollia ja muodostaa turvallisuusriskin. Ansiotarkoituksessa harjoitettu majoitustoiminta on maankäyttö- ja rakennuslain, asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja rakennusluvan vastaista toimintaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää olla ryhtymättä toimenpiteisiin asiassa, eikä ota kielteistä kantaa vuokraustoimintaan.

Omakotitalon omistajalla on oikeus vuokrata kotiaan asumistarkoitukseen kalustettuna tai ilman kalusteita. Kyseessä oleva vuokraustoiminta ulkopuolisille henkilöille, kansallisuuteen, ammattiin tai syntyperään katsomatta, ei rakennusvalvonnan tietojen mukaan ole niin laajamittaista, että sen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön olisivat erilaiset kuin vakinaisella asumisella. Kirjeessä 7.9.2019 kuvatut ilmiöt eivät tyypillisiltä vaikutuksiltaan poikkea omakotiasumisesta yleisesti. Pienimuotoinen juhlien järjestäminen sekä ulkotiloissa oleskelu kesäaikana kuuluvat olennaisena osana suomalaiseen omakotiasumiseen. Suomessa ammattimaiseen majoitustoimintaan kuuluu ruokatarjoilu vähintään aamiainen (Bed&Breakfast). Aamiaistarjoilua tai mitään muuta palvelua ei ole järjestetty. Lisäksi omistaja on ollut kirjoilla sekä asunut kodissaan koko ajan vakituisesti. Omakotikiinteistöä koskevia rajauksia ei voida muotoilla pelkästään yhden naapurin esittämien vaatimusten pohjalta. 

 

Lisätietojen antaja

Rakennusvalvontayksikön päällikkö Matti Karjanoja, puh. 044 701 1367

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Leena Tuominen

Kokouskäsittely

Kaupunginlakimies Leena Tuominen poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ajaksi klo 17:03-17:10.

Tiedoksi

Vaatimuksen esittäjät, Kiinteistön omistaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet