Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Oikaisuvaatimus, Tien nimeäminen Rämäkkäkulmantie

PRIDno-2019-4801

Valmistelija

  • Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, teemu.salonen@pori.fi

Perustelut

Porin ja Lavian kuntaliitoksen yhteydessä, Porin kaupunginhallituksen päätöksellä 19.1.2015, muutettiin päällekkäisiä tiennimiä. Yksi teistä oli silloinen Laviassa sijainnut Kulmalantie. Kaupunkimittauksen ja kaupunkisuunnittelun valmistelemat nimenmuutosehdotukset olivat nähtävillä 29.9.-13.10.2014. Alkuperäisessä kaupunkimittauksen ja kaupunkisuunnittelun ehdotuksessa Kulmalantien nimeksi ehdotettiin Aholaidantietä. Ehdotuksista annettiin paljon palautetta. Kotikulmantien osalta, Kulmalan tien tiehoitokunnan puolesta esitettiin, että Kulmalantie muutetaan Kotikulmantieksi. 10.11.2014 Porin ja Lavian yhdistymishallitus antoi Laviassa sijainneelle Kulmalantielle tielle nimeksi Kotikulmantie. Asiasta tehtiin oikaisuvaatimus, jossa vaadittiin tien nimeämistä alkuperäisen ehdotuksen mukaan Aholaidantieksi. Tehdyt oikaisuvaatimukset käsiteltiin kaupunginhallituksessa, joka kokouksessaan 9.11.2015 hyväksyi Kulmalantien asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen ja muutti oikaisuvaatimuksen mukaisesti ko. tien nimeksi Aholaidantie. Kulmalantien tiekunta teki kaupunginhallituksen päätöksestä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi kunnallisvalituksen. Yksityiskohtaisemmin asian vaiheet käyvät ilmi em. päätösten päätösasiakirjoista ja muista päätökseen liittyvistä materiaaleista, asian vaiheita on selvitetty myös mm. kuntalaisaloitteeseen annetun vastauksen yhteydessä. Kaupunginhallituksen päätöksen 19.1.2015 § 22 mukainen tien nimi Aholaidantie on tien nykyinen nimi.

Tien nimiasiassa on suoritettu uusi kuuleminen kesäkuussa 2019. Kuulemisen yhteydessä on asianosaisten suunnasta esitetty tai kannatettu viittä eri tien nimeä. Nämä tien nimet ovat rakennusvalvontayksikön esityksen mukainen Rämäkkäkorventie sekä asianosaisten suunnasta esiin tulleet ehdotukset Kotikulmantie, Aholaidantie, Setälänkulmantie ja Mäenpääntie. Lisäksi asianosaisten suunnasta tulleissa vastauksissa erikseen myös vastustettiin osaa edellä esitetyistä tien nimistä. Kyseinen tie johtaa Myöntäjäntieltä Rämäkkäkorpi-nimisen suoalueen tuntumaan. Muita tien tuntumasta löytyviä paikannimiä ovat: Ahola, Setälä, Kulmala, Peltomaa, Ahonvuoret ja Tervasmäki. Tien nimeämisissä pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään yhteys paikalliseen nimistöön. Tätä periaatetta tukee myös em. kuntaliiton ohje ja suositus. Kuulemisen yhteydessä on käynyt ilmi osan asianosaisista mieltymys kulma-aiheisiin tien nimiin. Kuulemisen jälkeen kulma-aiheen sisällytämistä tien nimeen on tutkittu ja päädytty nimeen Rämäkkäkulmantie, joka palvelee osoitejärjestelmän selvyydelle asetettuja vaatimuksia sekä säilyttää yhteyden paikalliseen nimistöön. Päätäntävalta haja-asutusalueen teiden nimeämisen osalta on delegoitu apulaiskaupungingeodeetille. Apulaiskaupungingeodeetti on päätöksellään § 55/2019 nmennyt kyseisen tien Rämäkkäkulmantieksi. Asiasta on tehty oikaisuvaatimus. Se on saapunut Porin kaupungin kirjaamoon määräajassa ja voidaan tutkia.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan: (1.) tien nimen muuttamista Kotikulmantieksi, (2.) osoitenumeron 150 muuttamista numeroksi 160, (3.) tien tietojen korjaamista.

Kunnan osoitejärjestelmästä ei ole olemassa laki- tai asetusluontoisia säädöksiä eikä julkisen hallinnon suositusta. Aiheesta on olemassa kuntaliiton ohje ja suositus Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. ISBN-10: 952-213-171-7). Osoitteita annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta voi tarpeen mukaan antaa osoitteita muillekin kohteille, joita voivat olla esim. venevalkamat, laiturit tai muut yksilöitävät paikat.

Vaatimus 1.

Oikaisuvaatimuksen vaatimuksia perustellaan sillä, että aikanaan vuonna 2015 kaupunkimittaus olisi esittänyt Ojalantien nimeämistä Pitkäjärventieksi vaikka saman niminen tie oli jo Sastamalassa, Ulvilassa ja Merikarvialla. Muitakin esimerkkejä mainitaan olevan. Porin kaupungista ja lähialueilta löytyy teitä, joiden nimi on samanlainen tai samankaltainen jonkun muun lähikunnassa olevan tien nimen kanssa. Osoitejärjestelmän ylläpidossa tulee kuitenkin pyrkiä yksilöivyyden ja selkeyden lisäämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että samankaltaisuuksia vähennetään ja tietoisesti pyritään välttämään uusia samankaltaisia teiden nimiä. Tästä syystä ei ole perusteltua antaa Porin kaupungissa sijaitsevalle tielle nimeä, joka on samanlainen tai samankaltainen naapurikunnassa jo olevan tien nimen kanssa. Osoitejärjestelmän yksilöivyyden ja teiden nimien erottuvuuden vaatimukset eivät ole vähentyneet sähköisten järjestelmien ja navigointisovellusten käytön lisääntymisen myötä.

Oikaisuvaatimuksessa mainitaan Rämäkkäkorven olevan pelto eikä suo. Maanmittauslaitoksen paikannimistössä Rämäkkäkorpi on kuitenkin mainittu suona. Nimen loppuosa "korpi" tarkoittaa metsäistä suotyyppiä, jonka pääpuulajina on useimmiten kuusi, joten oletettavissa on, että nimi tarkoittaa (myös) suota. On toki mahdollista, että osa suosta on aikanaan raivattu pelloksi.

Oikaisuvaatimuksessa mainituilla maanmittauslaitoksen kartoilla tai mahdollisilla kiinteistötoimituksilla ei ole vaikutusta osoitejärjestelmään sillä kunta on osoitejärjestelmää ylläpitävä viranomaistaho.

Kuulemisten yhteydessä on pyritty kuulemaan ja ottamaan huomioon asianosaisten mielipiteet siinä määrin kuin se on mahdollista. Asianosaisten taholta ei kuitenkaan ole saatu yksimielistä ehdotusta vaan viisi toisistaan poikkeavaa ehdotusta tien nimeksi. Lisäksi osa asianosaisista on erikseen vastustanut jonkun muun asianosaisen ehdotusta. Jopa osalta yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä on saatu osaomistajilta toisistaan poikkeavia nimiehdotuksia. Tällaisessa lähtötilanteessa on vaikea päästä kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Päätöksessä on pyrityy ottamaan huomioon asianosaisten taholta tullut toive asian loppuun saattamiseen niin, että vuosikausia jatkunut epäselvyys tien nimestä poistuisi. Antamalla tielle uusi edellisistä "kilpailevista" ehdotuksista poikkeava nimi on pyritty siihen, että nimeä ei sekoitettaisi johonkin vanhaan nimeen tai nimiehdotukseen, vaan tie saisi uuden selkeästi yksilöivän nimen ja myös tienviitan. Tällä tavoin päästäisiin eroon joissain lähteissä virheellisestikin esiintyneistä tien nimistä.  Apulaiskaupungingeodeetin päätöksen § 55/2019 mukaisella tien nimellä on yhteys paikalliseen nimistöön ja nimessä on mahdollisuuksien mukaan otettu myös huomioon osan asianosaisista mieltymys kulma-aiheisiin tien nimiin.

Vaatimus 2.

Osoitenumerointiin liittyvän vaatimuksen osan osalta voidaan todeta, että mikäli etäisyyteen perustuvassa osoitenumeroinnissa on virheitä, ne pystytään korjaamaan osana päätöksen täytäntöönpanoa. Tältä osin asianosainen voi olla yhteydessa rakennusvalvontayksikköön esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen: porirahu@pori.fi.

Vaatimus 3.

Oikaisuvaatimuksessa ei tuoda selkeästi esille mitä tien tietoja oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii korjattavaksi. Oikaisuvaatimuksenalaisella osoitepäätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon, tien käyttöoikeuksiin tai kunnossapitokustannusten ositteluun. Kartassa esitettävien kohteiden tarkoituksena on kuvata maastossa olevia kohteita, niillä ei oteta kantaa tien kunnossapitoon, käyttöoikeuksiin tai mahdollisiin tiekunnan teiden alku- tai päätepisteisiin.

Yhteenvetona:

Apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätös § 55/2019 kohtelee kuntalaisia tasapuolisesti eikä aiheuta kohtuuttomaksi katsottavaa haittaa. Ko. tien varrella ei ole pysyvää asutusta, joten tien nimi ei vaikuta kenenkään kotiosoitteeseen. Apulaiskaupungingeodeetti on toiminut Porin kaupungin hallintosäännön ja ympäristö- ja lupapalvelujen toimialan toimintasäännön nojalla hänelle kuuluvan päätösvallan puitteissa. Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen yhteneväinen noudattaminen koko kaupungin alueella tekee osoitejärjestelmästä loogisen sekä selkeän ja lisää sitä kautta asukkaiden turvallisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, muut asianosaiset, Tekninen toimiala/Infrayksikkö,​ Hätäkeskuslaitos,​ Satakunnan pelastuslaitos,​ Maistraatti,​ Posti,​ Maanmittauslaitos,​ Pori Energia,​ Porin Vesi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet