Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Oikaisuvaatimus rakennuslupa asiassa Liinaharja, asuinrakennukseen liittyvä rakennus

PRIDno-2019-4958

Valmistelija

  • Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Rakennusvalvontayksikön päällikön rakennuslupapäätös 13.09.2019 § 569.

Oikaisuvaatimus koskien rakennuslupaa DN:o 609-2019-465, 26.9.2019 allekirjoittajina [peitetty] ja [peitetty] (Kiinteistö [peitetty]), [peitetty] ja [peitetty] (Kiinteistö [peitetty]), [peitetty] ja [peitetty] (Kiinteistö [peitetty]).

Rakennushankkeelle on haettu toimenpidelupa 2017; Turun hallinto-oikeus on kumonnut lautakunnan päätöksen ja hylännyt lupahakemuksen. Rakennushanke on ollut uudestaan esillä Porin kaupunginhallituksen asettamassa kaupunkikuvatoimikunnassa ja rakennushanke on saanut lupapäätöksen muutetuilla suunnitelmilla. Hakemus on voimassa olevan asemakaavan ja havainnekuvan mukainen. Hanke ei poikkea rakennusjärjestyksestä. Rakennushanke täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää MRL 125 ja 135 §:n nojalla hylätä [peitetty] ja [peitetty], [peitetty] ja [peitetty] sekä [peitetty] ja [peitetty] oikaisuvaatimuksen, koska rakennushanke, jolle rakennuslupa on myönnetty, on kokonaisuudessaan asemakaavan mukainen, eikä asiassa ole esitetty muitakaan seikkoja, joiden perusteella rakennusvalvontayksikön päällikön päätöstä pitäisi muuttaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaamisen yhteydessä päätöksen antopäiväksi kirjattu 4.11.2019.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät (ensimmäinen allekirjoittaja), kiinteistön omistajat

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus päätökseen on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa ja sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätöksestä on myös kunnalla.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1)    päätös, johon haetaan muutosta,
2)    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)    perusteet, joihin muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä vai valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
2)    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon os. Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU.

Puh vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo puh.: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi