Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Viasveden jätevesiosuuskunnan hakemus jätevesiputkiston runkolinjan sijoittamiseksi kiinteistön alueelle

PRIDno-2019-4337

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Viasveden jätevesiosuuskunta on toimittanut ympäristölautakunnalle hakemuksia otsikossa mainitun paineviemärin sijoittamiseksi 10.2.2014, 12.2.2014, 4.4.2014, 7.4.2014, 19.5.2014, 23.5.2014, 25.8.2014 ja 16.11.2015. Aiempien hakemusten johdosta on asianosaisia kuultu. Asian käsitteleminen palautettiin lisäselvityksiä varten ympäristölautakunnan kokouksessa 10.9.2014. Lisäselvitykset on nyt hankittu ja tämänhetkinen hakemus on niiden mukainen. Jätevesilain uudistuksen siirtymäaika on kulumassa umpeen ja kiinteistöjen viemäröinti tulee saattaa lainsäädännön mukaiseksi. Asian käsittelemiseksi on otettava huomioon viimeisin ja täydennetty hakemus, joka on päivätty 4.3.2019.

Hakemus 16.11.2015 ja siihen liittyvä toimenpidepyyntö on liitteenä.

Kiinteistön [peitetty] omistajan vastine 9.9.2019 asiassa on liitteenä.

Viasveden jätevesiosuuskunnan 4.3.2019 päivätty täsmennetty hakemus karttoineen on liitteenä

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla, että Viasveden jätevesiosuuskunta saa sijoittaa kiinteistön [peitetty] alueelle jäteveden paineviemärin siten kuin päätökseen liitetty suunnitelmakartta osoittaa (vaihtoehto 2019-7), koska sijoittamista ei muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Luvan saajan on saatettava työmaa-alue työn suorittamisen jälkeen aiempaa vastaavaan olotilaan ja korvattava mahdollisesti tapahtuneet puustonmenetykset. Mikäli mahdollisista korvauksista ei saada sovintoratkaisua on asia ratkaistava lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Putken linjaus kulkee nyt puheena olevan kiinteistöllä [peitetty] aivan rajalinjan vieressä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, Viasveden jätevesiosuuskunta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet