Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausunto Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaavasta

PRIDno-2019-82

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Lammi, hannu.lammi@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-59 3.9.2019:

"Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaava koskee Porin kaupungin Rankun kylän tiloja Kuuttukari 609-432-9-62 ja Gösta 609-432-9-75. Kaava-alueen pinta-ala on 17,229 hehtaaria ja alue sijoittuu Porin Saaristotien varteen Lampaluodon itäpuolelle Kuuttosuntin molemmin puolin. Kaavoitus on käynnistetty tilojen maanomistajien aloitteesta ja kaavan laatijana toimii diplomi-insinööri Kari Hannus Paaskari Oy:stä. Kaavan tarkoituksena on suunnitella tilojen maankäyttö niin, että toisaalta alueelle tulevat loma-asuntojen rakennuspaikat sijaitsevat keskitetysti nykyisten rakennuspaikkojen vieressä ja toisaalta vapaa rantaosuus on mahdollisimman yhtenäinen. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa aluevaraukset voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kaavassa on osoitettu yhteensä 10 uutta lomarakennuspaikkaa, joista 8 sijoittuu tilalle Kuuttukari ja 2 tilalle Gösta. Kaavamääräysten mukaan lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen loma-asuntorakennuksen sekä erillisen rantasaunan. Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m².

Suunnittelualueella on voimassa Porin kaupunginvaltuuston 24.3.1997 hyväksymä oikeusvaikutukseton Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöö osayleiskaava. Satakunnan maakuntakaavassa alueeseen kohdistuu matkailun ja virkistyksen kehittämisen sekä ulkoilureitin yhteystarvemerkinnät, seututievaraus ja veneväylän merkintä.

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu sanomalehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla 19.12.2018. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 20.12.2018-2.1.2019. Kaavasta on pyydetty ennakkolausunnot Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Kaavasta saatiin nähtävilläoloaikana yksi naapurikiinteistön omistajan mielipide, jossa on pyydetty tarkistamaan kaavan pohjakartan kiinteistörajoja. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla ei ole ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt lisäämään kaavamääräyksiin rakentamiskorkeutta koskevat määräykset ja laajentamaan kaava-aluetta tilaan Gösta kuuluvan saaren osalta. Lisäksi lausunnossa on edellytetty kaavaselostuksen, rantaviivan mitoituslaskennan ja kasvillisuusselvityksen täydentämistä sekä linnusto- ja meluselvityksen laadintaa.

Kaavan laatija on huomioinut naapurin mielipiteen ja ELY-keskuksen lausunnon ehdotusvaiheen asiakirjoissa. Alueella tehtyjen tarkistusmittausten perusteella on tehty naapurin esittämä korjaus pohjakarttaan. Kaavaselostukseen on lisätty rantaviivan mitoituslaskelma. Suunnittelualueella on laadittu meluselvitys, jonka perusteella on todettu, ettei Porin Saaristotien liikenteestä aiheutuvan melun keskiäänitaso ylitä ympäristöministeriön asetuksessa asetettuja arvoja. Alueelta on laadittu kasvillisuusselvitys, jossa pääosa alueesta on todettu olevan metsämaata ja rantaruovikkoa. Näiden tuntumaan sijoittuu luontoarvoiltaan arvokkaita elinympäristöjä, kausikosteita luhtia, lehtoja sekä nuoria tervaleppämetsiä. Arvokkaat elinympäristöt on huomioitu rakennuspaikkojen rajauksissa sekä kaavamääräyksellä, joka kieltää puuston ja luonnonarvojen hävittämisen arvokkailta alueilta. Kasvillisuusselvityksen maastotöiden yhteydessä ei ole havaittu uhanalaisia tai EU:n luontodirektiivin mukaisia lajeja. Linnustoselvitys ei Porin kaupunkisuunnittelun kanssa käydyn neuvottelun perusteella ole tarpeen. Suunnittelualue ei ole International Bird Area (IBA) aluetta eikä lähellä ole luonnonsuojelualueita. Ympäröivät alueet ovat pääosin rakennettua aluetta eikä selvityksissä ole tullut esille, että alueella olisi erityistä arvoa linnuston kannalta.

Lausunnot ja kaavan laatijan vastineet ovat kokonaisuudessaan liiteasiakirjoina."

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaavaehdotuksen, päivätty 14.8.2019, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavan laatijalta Paaskari Oy:ltä peritään kaavan käsittely- ja kuulutuskuluja 2000 euroa, josta ehdotusvaiheessa peritään 1000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt 9.9.2019 asettaa Kuuttokari-​Lynaskerin ranta-​asemakaavaehdotuksen,​ päivätty 14.8.2019,​ nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-​Suomen ELY-​keskuksen,​ Satakuntaliiton,​ ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot,​ minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Kaavaehdotuksen pohjaksi on tehty laadultaan hyvä luontoselvitys. Selvityksessä rajatut, viimeaikaisilta hakkuilta säästyneet arvokkaat luontokohteet on rakennusaloja sijoitettaessa myös asianmukaisesti huomioitu ja kaavamerkinnöin suojeltu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.