Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 ​​​​​​​Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausunto teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportista

PRIDno-2019-157

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 14.1.2019/3 §, että käynnistetään Porin kaupungin teknisten toimintojen ulkoinen auditointi, jonka suorittaja kilpailutetaan julkisista hankinnoista annetun lain säännösten mukaisesti. Auditoinnin tarkoituksena on selvittää teknisen toimialan sisäiset toimintaprosessit sekä ne prosessit, jotka toimialan toiminnassa liittyvät kaupungin muihin toimijoihin.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitus toimii auditoinnin ohjausryhmänä, johon kaupunkitason yhteistyötoimikuntaa pyydetään nimeämään kaksi henkilöstöjärjestöjen valitsemaa henkilöstön edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Ohjausryhmän asiantuntijana toimii teknisen toimialan toimialajohtaja ja tarvittaessa käytetään muita asiantuntijoita. Ulkoisen auditoinnin kustannukset katetaan kustannuspaikalta 14112001.

Kaupunginjohtajan päätöksellä 10.4.2019 teknisten toimintojen ulkoinen auditointi hankittiin Tamora Oy:ltä.

Teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin ohjausryhmä on kokoontunut viidesti: 6.5.2019, 3.6.2019, 26.8.2019, 16.9.2019 ja 23.9.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • Merkitä teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportin tietoonsa saatetuksi ja
  • Pyytää siitä kaupunkitason yhteistyötoimikunnan, teknisen lautakunnan, ympäristö ja lupalautakunnan, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan, Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan sekä konsernihallinnon HR-yksikön ja talousyksikön lausunnot 31.10.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus pyytää ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausuntoa teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportista. Raporttiin on kirjattu 15 toimenpide-ehdotusta, joiden maalaama visio tulevaisuudesta sopii Porin strategiaan, joka lupaa Työtä, Rohkeutta ja Elämyksiä.

Mittaus keskitetään ympäristö- ja lupapalveluihin: mittauksesta siirtyy 14 ihmistä ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalle.

Mittaustoimen siirtymisestä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle keskusteltiin jo vuoden 2017 organisaatiomuutoksen valmistelun aikana, jolloin kuitenkin päädyttiin siirtämään ainoastaan kaupunkimittaus ja jättämään mittamiehet tekniselle toimialalle. Tämä eriyttäminen on tuonut käytännön haasteita toimintaan. Mittamiesten sijoittuminen samaan organisaatioon rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen kanssa on looginen ratkaisu, joka luo rakennuslupaprosessiin eheyttä ja auttaa palvelemaan asiakkaita entistä tehokkaammin.

Auditoinnissa esitetään kaupungin omasta rakentamisesta luopumista, mikä vaikuttaa mittamiesten nykyisten tehtäväkuvien sisältöön. Siirtymisen jälkeen tehtäväkuvat tulee tarkastella uudelleen muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Koulutustarpeiden ja digivalmiuden arvioinnin jälkeen henkilöstölle tehdään uudet tehtäväkuvat. Mittamiehet sijoitetaan rakennusvalvontayksikköön, johon myös kaupunkimittaus kuuluu. Mittaustoimen nykyisiä tehtäviä sujuvoittamalla saadaan lisäresurssia myös luvattomien ja rekistereistä puuttuvien rakennusten kartoittamiseen. Nyt kolme vuotta kestäneen projektin aikana yksi henkilö on paikantanut rekisterien vertailun ja maastoselvitysten avulla 4 000 rakennusta, joiden tiedot ovat puuttuneet rekistereistä ja näin ollen kiinteistöverotuksen piiristä. Kiinteistöverotuksessa on kasvupotentiaalia, sillä FCG:n tekemän selvityksen mukaan monessa kunnassa kiinteistöveron osuus verotuloista on 20 % luokkaa, kun Porissa se on 8 %.

Mittaustoimen siirtyminen ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle edellyttää toimitilojen riittävyyden tarkastelua, sillä vaikka tarkoitus ei olekaan istuttaa miehiä toimistolla, on jonkinnäköinen tukikohta oltava olemassa. Lisäksi mittamiesten siirtyminen rakennusvalvonnan alle voi tarkoittaa, että tulee harkittavaksi uuden toimintayksikön, vaikkapa Paikkatietopalvelut-toimintayksikön, perustaminen. Rakennusvalvontayksikön päällikön alaisuudessa on tällä hetkellä 30 ihmistä, ja määrän lisääntyminen tarkoittaa, että on järkevää perustaa toimintayksikkö ja nimittää sille esimies, joka toimii lähiesimiehenä.

Kaupunkisuunnittelu osaksi strategiaa: strategisen tason kaupunkisuunnittelua kaivataan ohjaamaan toimintaa ja kirkastamaan jatkuvasti yhteistä visiota myös toimialojen välillä.

Strategisen kaupunkisuunnittelun puute näkyy kaupungissa suunnittelun pirstaloitumisena ja selkeän kokonaiskuvan puuttumisena. Tarvitaan lisää vuoropuhelua eri toimijoiden kesken, myös uudistumisprosessin jälkeen. Strategisella suunnittelulla voidaan asemoida erityyppiset toiminnot suunnitelmallisesti kaupungin alueelle, mikä parhaimmillaan vähentää ympäristön kuormittumista ja voi poistaa valvontaa kuormittavaa intressien yhteentörmäilyä. Strategisella suunnittelulla voidaan myös hallita ja ennakoida rakentajien tarpeiden mukaista tonttivarantoa, mikä tukee rakentamista ja alueen elinvoimaisuutta.

Pori Green Care ympäristötieto- ja taitokeskuksen rakentaminen.

Ympäristötiedon ja -taidon ylläpitoon ja kehittämiseen keskittyvän keskuksen rakentaminen tukee toimialan toteuttamaa ympäristökasvatusta tarjotessaan mahdollisuuksia toimialarajat ylittävään yhteistyöhön puuntaimien istutusprojektien ja muiden kokeellisten toimintojen kautta. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala hallinnoi taimitarhan vieressä sijaitsevaa kompostointipuistoa ja yhdessä voitaisiin kehitellä esimerkiksi sivistystoimialalle tarjottavaa opetustoimintaa komposti-istutusten teemalla. Parhaimmillaan keskus voi yhdistää kaikkien toimialojen osaamisen ja tarpeet kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Porin Kansallinen kaupunkipuisto -brändia voisi syventää GreenCare-taitokeskuksen osaamisella ja tietotaidolla.

Raportissa on hyvin muotoiltu kaupungin suhde ekologisiin muutoksiin: kaupungilta odotetaan suuria ekologisia tekoja, jotka mahdollistavat pienten tekojen toteuttamisen asukkailleen. Ilmastotekojen osalta puiden istuttaminen ja taimien jakaminen saa yllättävän suuren painoarvon, vaikka suurempi merkitys olisi sillä, miten tekninen toimiala hoitaa jo olemassa olevaa metsäomaisuuttaan hiilinielujen kasvattamiseksi Hinku-kaupunki -statuksen mukaisella tavalla.

Liikkuminen palveluna

Työasiointipyöräilyn edistäminen on ehdottomasti kannatettava teko. Työasiointipyöräilyn edistäminen edellyttää pyöräpysäköinnin tason parantamista kaupungin toimipisteissä, erityisesti jos tarkoituksena on käyttää latausta vaativia sähköpyöriä. Parannukset kiinteistöjen pyöräpysäköinnissä edistävät samanaikaisesti työmatkapyöräilyä.

Työntekijöiden omien autojen käytön lisääminen ei edistä kaupungin tavoitteita kestävän yhdyskuntarakenteen viisaan käytön ja ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta. Työntekijöiden omat autot eivät todennäköisesti ole yhtään vähäpäästöisempiä kuin kaupungin omatkaan autot, eikä kaupunki voi mitenkään vaikuttaa autojen käyttövoimaan. Jos työntekijöiltä edellytetään oman auton käyttöä, kaupungin on myös osoitettava ajoneuvolle pysäköintipaikka työpäivän aikana, minkä kustannusvaikutukset on huomioitava kilometrikorvausten lisäksi. Yhteiskäyttöautojen saatavuuden parantaminen lisäisi kysyntää palvelulle.

Muita huomioita loppuraportista

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta nostaa esiin lisäksi kaksi toimintoa, jotka ovat toimialojen rajapinnassa. Jätehuolto on yhteinen tehtävä, sillä tekninen toimiala on sen toteuttaja käytännössä ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala suunnittelee, neuvoo ja valvoo sitä sekä jätehuoltoviranomaisen että ympäristöviranomaisen mandaatilla. Jätehuollon tulevaisuudesta on tehty erillinen selvitys, joka on etenemässä päätöksentekoon, minkä vuoksi se on jätetty auditoinnin ulkopuolelle.

Toimialojen rajapinnasta löytyy myös joukkoliikenne ja muu liikenne. Tekninen toimiala suunnittelee ja ylläpitää liikenneinfraa ympäristö- ja lupapalveluiden toimiessa joukkoliikenteen suunnittelijana ja joukkoliikenneviranomaisena. Mikäli infran rakentamisessa siirrytään ostopalveluun, on liikennesuunnittelun ja joukkoliikennesuunnittelun asemointi ja toimintatavat ratkaistava uudella tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.