Ympäristöterveysjaosto, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Läsnäolo-oikeus ympäristöterveysjaoston kokouksissa

PRIDno-2021-4697

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön §142 Läsnäolo kokouksessa mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
  • kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen kokouksissa eläinlääkintäyksikön päällikkö Elina Sipilälle ja ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö Riikka Jokiaiselle, jotka toimialajohtaja kutsuu tarvittaessa kokoukseen. Yksikön päälliköiden ollessa estyneenä puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään kunkin yksikön päällikön sijaiselle.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.