Ympäristöterveysjaosto, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen käyttökiellon asettaminen Tattaran koulun kellarikerrokselle, Nakkilan kunta

PRIDno-2021-3195

Valmistelija

  • Heidi Rosenblad, terveysinsinööri, heidi.rosenblad@pori.fi

Perustelut

Tattaran koulu on vuonna 1935 rakennettu massiivitiilirunkoinen rakennus, jonka omistaa Nakkilan kunta. Tattaran koululle os.Tattarantie 49,29250 Nakkila tehtiin terveydensuojelulain (763/1994) mukainen tarkastus 21.12.2020. Tarkastuksesta laadittiin tarkastuskertomus, jossa kiinteistön omistajaa edellytettiin selvittämään kellarikerroksen lattia- ja seinärakenteiden kunto ja kosteus.

Nakkilan kunta toimitti edellytetyt kosteuskartoituksen tulokset terveysvalvontaan 6.4.2021. Kosteuskartoituksen tuloksia käsiteltiin Nakkilan kunnan edustajien kanssa 13.4.2021 pidetyssä kokouksessa. Laaditun kosteuskartoituksen ja Nakkilan kunnan edustajien kanssa käydyn neuvottelun perusteella terveysvalvonta antoi koulun kellarikerrosta koskevan korjaus-/ toimenpidekehotuksen.

Nakkilan kunta toimitti 29.6.2021 kehotuksen perusteella korjausten esisuunnitelman sekä Nakkilan kunnnanvaltuuston pöytäkirjaotteen.

Esisuunnitelmassa todetaan, että Tattaran koulun kellarikerroksessa on havaittu pitkään jatkuneita kosteusvaurioita, jotka ilmenevät maanvastaisten seinien ja lattioiden pintamateriaalien vaurioina. Lisäksi rakennuksessa on todettu painaumia ja kaltevuuksia.

Esisuunnittelmassa todetaan kosteusvaurioiden pääasiallisena syinä olevan 

  • Rakennuksen alimman lattialaatan alapuolella on toistuvasti paineellista vettä, joka lisää maanvastaisiin rakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta
  • Rakennuksen salaojat ovat puutteelliset ja riittämättömät
  • Rakennuksen sokkelin vedeneristeet ja sokkelivierustan maatäytöt ovat puutteelliset
  • Alapohjassa ei ole kapillaarikatkona toimivaa maakerrosta tai paineellisen vedenkulkeutumisen estävää vedenpaine-eristystä
  • Kellarikerroksessa pintamateriaalit eivät ole kaikissa tiloissa kosteutta läpäiseviä

Rakenne- ja kosteusteknisissä tutkimuksissa todettiin, että rakennuksen sisäpuolisissa bitumiaineisissa vedeneristeissä on asbestia ja mikrobianalyyseissä havaittiin toimepiderajat ylittäviä pitoisuuksia lattian EPS-eristeissä sekä alapohjan paikallisesti olevissa muottilaudoissa.

Nakkilan kunnanvaltuuston 21.6.2021 päätöksen mukaan koulu kellarikerrokseen tehdään kevyt pintaremontti ja koulun toimintaa jatketaan normaalisti.

Saatujen selvitysten perusteella perusteella voidaan todeta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) usean toimenpiderajan ylittyneen ja tilojen aiheuttavan käyttäjilleen terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa.Tattaran koulun kellarikerros ei täytä terveydensuojelulain 26 §:n mukaisia vaatimuksia. Nakkilan kunnalle toimitettiin hallintolain mukainen kuulemiskirje kellaritilojen mahdollisesta käyttökiellosta 30.6.2021.

Nakkilan kunta toimitti 13.7.2021 vastineen, jossa todetaan, että kunta on tilannut suunnitelman koulun kellarikerroksen kevyestä pintaremontista, ja että remontti valmistuu kesään 2022 mennessä. Vastineen mukaan pintaremontin ansiosta ulkopuolisen höyrypaineen on tarkoitus purkautua huonetiloihin ja tuulettua ilmanvaihdon avulla tiloista pois. Koulun toiminta tiloissa jatkuisi normaalisti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa Nakkilan kunnalle terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen kiellon käyttää Tattaran koulun kellarikerroksen tiloja 1.1.2022 alkaen.

Kellarikerros tulee osastoida ja alipaineistaa muusta rakennuksesta niin, ettei sieltä pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia käytössä oleviin tiloihin. Kielto voidaan purkaa terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä sen jälkeen, kun selvitys tehdyistä riittävistä korjaustoimenpiteistä on saatu, ja tilojen käyttökelpoisuus on tarkastuksella todettu.

Perustelut 
Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Nakkilan kunnanvaltuuston päätöksen mukaan koululle tehdään kevyt pintaremontti, jolla parannetaan sisäpuolisten rakenteiden kuivumista rakenteiden pinnoitteita vaihtamalla kuitenkaan parantamatta ilmanvaihtoa ja poistamatta kosteusvaurion pääasiallisia syitä. Tattaran koulun kellaritilojen mahdollisissa korjaustoimenpiteissä vaurioitunut materiaali tulee poistaa tai se tulee kapseloida niin, etteivät rakenteissa olevat epäpuhtaudet pääse leviämään käytössä oleviin sisätiloihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) 20 §: n mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Rakenteissa on tutkimuksissa todettu esiintyvän asbestia ja toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia mikrobivaurioita, joita ei esitetä poistettavaksi pintaremontissa.

Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Lisätietojen antaja           
Terveysinsinööri Heidi Rosenblad, puh. 044 701 4473

Päätös

Asia päätettiin palauttaa valmisteluun.

Kokouskäsittely

Heidi Rosenblad poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 17:51.

Tiedoksi

Nakkilan kunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.