Ympäristöterveysjaosto, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2020

PRIDno-2019-283

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. 

Vuodelle 2021 laaditussa valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen yhteinen valvontasuunnitelma, joka sisältää keskusviranomaisten toimialakohtaiset suunnitelmat. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää yleisosan ja toimialoittain elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain- sekä eläinlääkintähuollon suunnitelmat, joissa on kuvattu tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tarkastustiheys, paikallinen riskinarviointi, tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika, viranomaisen toimesta tapahtuva näytteenotto sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi.

Valvontasuunnitelman liitteet ovat nähtävillä jaoston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Eurajokea, Harjavaltaa, Nakkilaa, Poria ja Ulvilaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan toimivaltaisen elimen on vuosittain vahvistettava elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukainen valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontasuunnitelmat.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen tulee arvioida vuosittain. Arviointi tulee tehdä seuraavien tekijöiden osalta; tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä keskushallintoviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa mainitaan.

Ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 28.11.2019 § 27. 

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain erilaisten suoritteiden mukaan. Vuonna 2020 vallinnut poikkeustilanne keskeytti tarkastustoiminnan väliaikaisesti, mutta koko vuoden suoritteiden tarkastelussa poikkeustilanteen vaikutus jäi vähäiseksi. 

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 suoritemäärät.

Vuosi 2017 2018 2019 2020
Tarkastukset yhteensä, kpl 669 740 723 643
Suunnitelmanmukaiset tarkastukset, kpl 384 640 411 372
Päätökset, kpl 76 57 61 35
Lausunnot, kpl 71 65 64 69
Todistukset, kpl 109 136 203 164
Suoritteet yhteensä, kpl 925 992 1051 911

Tarkastuksista 53 % kohdistui elintarviketoimialaan, 38 % terveydensuojelutoimialaan ja 9 % tupakkatoimialaan.

Kirjattuja valvontatoimenpiteitä vuodelle 2020 oli kaikkiaan 2 343 kappaletta.

Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavat maksutuotot kohdennetaan kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Terveysvalvonnan talouden toteutuma vuonna 2020 oli ylijäämäinen, koska vuoden 2020 alusta voimaan tulleen taksakorotuksen vaikutus ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

Eläinsuojeluun liittyviä suoritteita seurataan kokonaissuoritemäärällä ja päätöksillä. Kokonaissuoritemäärällä tarkoitetaan kaikkia käyntejä (eläinsuojelutarkastukset, eläintautivalvonta ja sivutuotevalvonta), jotka sisältävät myös uusintatarkastukset, luonnonvaraiset eläimet ja muut kuin epäilyyn perustuvat käynnit. Eläinsuojelutehtäviä suorittavat valvontaeläinlääkärin lisäksi tarvittaessa kaupungineläinlääkärit.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2017-2020 suoritemäärät.

Vuosi 2017 2018 2019 2020
Eläinsuojelutarkastukset, kpl 93 198 380 318
Eläintautivalvontatarkastukset, kpl 8 29 28 19
Sivutuotevalvontatarkastukset, kpl 3 1 1 8
Tarkastukset yhteensä, kpl 104 228 409 345
Päätökset, kpl 57 42 35 33
Suoritteet yhteensä, kpl 161 270 444 378

Vuosina 2019-2020 eläinsuojelutehtäviin osoitettiin 1,5 htv:ta aikaisemman 1 htv:n sijasta. Vuoden 2020 käyntimäärät on laskettu siltä osin eri tavalla kuin 2019 käynnit, että vuoden 2020 käynneissä kahden eläinlääkärin yhdessä suorittama käynti on kirjattu yhdeksi käynniksi, kun vuonna 2019 se kirjattiin kahdeksi käynniksi. Vuonna 2020 Covid-epidemian takia suunnitelmalliset tarkastukset karsittiin minimiin, mikä on osaltaan vähentänyt kokonaiskäyntimääriä.

Eläinlääkinnän suoritteita seurataan eläinlääkärikäyntien määrällä. Eläinlääkäreiden käyntimäärä on laskenut hieman vuodesta 2019, mikä johtuu Covid-epidemiasta, yksikön täyttämättömistä viroista sekä tilastoimatta jääneistä käynneistä. Vuonna 2020 virka-aikana suoritettiin 683 suureläinkäyntiä ja 8 174 pieneläinkäyntiä. Päivystysaikana suureläinkäyntejä tehtiin 191 käyntiä ja pieneläinkäyntejä 1 223 käyntiä. Yhteensä eläinlääkärikäyntejä tehtiin 10 648 kappaletta. Tiedoista puuttuvat osittain kolmen eläinlääkärin käynnit.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedokseen ympäristöterveydenhuollon selvityksen vuoden 2020 valvontasuunnitelman toteutumisesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.