Ympäristöterveysjaosto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Terveydensuojelulain 27 §:n mukainen määräys, As Oy Liinaharjantie 80-86

PRIDno-2020-2673

Valmistelija

  • Mikhail Inginen, Terveystarkastaja, mikhail.inginen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on vastaanottanut 27.11.2019 asunnontarkastuspyynnön, jonka mukaan asunnossa osoitteessa [peitetty] esiintyy kattovuodon aiheuttamia kosteusvaurioita eteisen rakenteissa, haju ja homekasvusto. Asunnontarkastuspyynnön perusteella terveysvalvonta teki tarkastuksen ko. asuntoon 13.12.2019. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että eteisen ja varaston seinissä ja katossa oli kosteusjälkiä ja homeen kasvuun viittaavia pilkkuja.

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti, korjaussuunnitelma ja korjausten aikataulu pyydettiin 23.12.2019 päivätyssä toimenpidekehotuksessa toimittamaan terveysvalvontaan 1.3.2019 mennessä. Pyydettyjä asiakirjoja ei ole terveysvalvontaan toimitettu.

Asianosaisten kuuleminen

Ennen asian käsittelemistä ympäristöterveysjaostossa ja ennen mahdollista määräyksen antamista ja sitä tehostavaa uhkasakon asettamista, varattiin asianosaiselle hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuus kirjallisen vastineen antamiseen. Terveysvalvontaan ei ole saapunut kirjallista vastinetta kuulemiskirjeeseen.

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijä on ottanut yhteyttä terveysvalvontaan sähköpostitse ja puhelimitse 7.5. ja 8.5.2020. Asunto-osakeyhtiö ei isännöitsijän ilmoituksen mukaan ole päässyt korjaamaan asunnon vaurioita vedoten siihen, että sen yhteydenottopyyntöihin ei ole vastattu. Isännöitsijä on myös edellyttänyt, että vuokralaisen tulee olla poissa asunnosta tutkimusten ja korjausten aikana koronavirusepidemian takia. Osakkeenomistaja ja vuokralainen ovat 7.5.2020 puhelimitse ilmoittaneet terveysvalvontaan odottaneensa ja odottavansa edelleen asunto-osakeyhtiön virallista yhteydenottoa, jotta tutkimusten ja korjausten aikaisista käytännön järjestelyistä voidaan sopia. 8.5.2020 isännöitsijältä tulleen sähköpostin mukaan, hän on sopinut korjausten aikaisista järjestelyistä osakkeenomistajan kanssa. 11.5.2020 vuokralaiselta puhelimitse saadun tiedon mukaan, asunto-osakeyhtiön isännöitsijä on hiljattain ollut häneen yhteydessä, mutta he eivät ole päässeet sopuun vaurioiden korjaamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Samalla vuokralainen on ilmaissut valmiutensa siirtyä väliaikaisesti asunnosta pois, kunhan asunto-osakeyhtiö sopii hänen kanssaan päivämäärät etukäteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää terveydensuojelulain (763/1994) 27 §:n nojalla määrätä seuraavaa:

Velvoitettava

Asunto-osakeyhtiö Liinaharjantie 80-86, y-tunnus 0137634-1

Velvoite

Asunto-osakeyhtiön tulee selvittää osoitteessa [peitetty] sijaitsevan asuinhuoneiston eteisessä todettujen kosteus- ja homevaurioiden aiheuttaja ja laajuus teetättämällä kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus kosteusvaurioituneiksi epäiltyjen rakenteiden osalta. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen pohjalta tulee laatia korjaussuunnitelma. Kosteus- ja homevaurioituneet rakenteet tulee korjata kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimusraportin pohjalta laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti. Vaurioita korjattaessa tulee ensin poistaa syy niiden syntyyn.

Rakennusteknisissä kuntotutkimuksissa käytettävän asiantuntijan tulee täyttää terveydensuojelulain 49 §:n, 49 d §:n 1 mom. ja asumisterveysasetuksen 21 §:n mukaiset pätevyysvaatimukset.

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti ja korjausraportti tehdyistä korjauksista tulee toimittaa terveydensuojeluviranomaiselle 31.8.2020 mennessä.

Uhkasakon asettaminen

Velvoitteen tehosteeksi ympäristöterveysjaosto asettaa velvoitettavalle terveydensuojelulain 53 §:n nojalla 5 000 euron suuruisen uhkasakon.

Perustelut

Asunto ei täytä terveydensuojelulain (763/1994) 26 §:n mukaisia vaatimuksia. Terveydensuojelulain (763/1994) 27 §:n 1 mom. mukaan jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) 20 §:n mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisissa rakenteissa ja lämmöneristeissä, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä määräyksiä ja kieltoja, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Terveydensuojelulain 53 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla. Määräyksen tehosteeksi on katsottu tarpeelliseksi asettaa uhkasakko, jonka suuruutta harkittaessa on otettu huomioon määräyksen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

Terveysvalvonnan tarkastuksen yhteydessä on aistinvaraisten havaintojen perusteella todettu, että asuinhuoneiston eteisessä on kosteus- ja homevaurioon viittaavia jälkiä. Taloyhtiö ei ole kehotuksesta huolimatta toimittanut terveysvalvontaan kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusraporttia, korjaussuunnitelmaa eikä korjausten aikataulua. Asianosaisille on todisteellisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi määräyksen ja sen tehosteeksi mahdollisesti asetettavan uhkasakon osalta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusoikeus on päätöksen liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki (763/1994) 26 §, 27 §, 53 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) 20 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 60 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 6-8 §, 22-23 §

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, osa IV

Lisätietojen antaja

Vs. terveystarkastaja Mikhail Inginen

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Asunto-osakeyhtiö on 20.5.2020 toimittanut terveydensuojeluviranomaiselle velvoitteen mukaisen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimusraportin.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen asetettavan velvoitteen osalta kuulumaan seuraavasti:

Velvoite
Kosteus- ja homevaurioituneet rakenteet tulee korjata kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimusraportin pohjalta laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti. Vaurioita korjattaessa tulee ensin poistaa syy niiden syntyyn.

Korjausraportti tehdyistä korjauksista tulee toimittaa terveydensuojeluviranomaiselle 31.8.2020 mennessä.

Tiedoksi

Asunto-osakeyhtiö Liinaharjantie 80-86, asuinhuoneiston omistaja, asuinhuoneiston vuokralainen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukioloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 010 3642 400
kirjaamo 010 3642 410
fax 010 3642 414
sähköposti turku.hao@om.fi