Ympäristöterveysjaosto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Terveydensuojelulain 27 §:n mukainen määräys, lausunto hallinto-oikeudelle

PRIDno-2019-5507

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön on 8.1.2019 saapunut osoitteessa [peitetty] sijaitsevaa asuinhuoneistoa koskeva asunnontarkastuspyyntö. Terveysvalvonta on suorittanut huoneistoon tarkastuksen 21.1.2019. Tarkastuksen perusteella laaditussa tarkastusmuistiossa todetaan, että huoneiston muuratut seinät ulottuvat kapillaariseen täyttöön asti, jolloin vesi jatkaa nousua muuratuissa rakenteissa kapillaarisesti. Mikrobikasvun riski syntyy kosteuden noustessa asunnon lattiatasoon ja jalkalistojen taakse asti. Korjaussuunnitelmaa ja aikataulua on pyydetty toimittamaan terveysvalvontaan 1.3.2019 mennessä. Pyydettyä korjaussuunnitelmaa ja korjausaikataulua ei ole terveysvalvontaan toimitettu.

Terveysvalvonta on 28.3.2019 antamassaan korjauskehotuksessa kehottanut taloyhtiötä toimittamaan korjaussuunnitelman ja aikataulun korjauksista, joilla alapohjan kosteuden nousu rakenteisiin estetään, terveysvalvontaan 31.5.2019 mennessä. Korjaussuunnitelmaa ja korjausaikataulua ei ole terveysvalvontaan toimitettu.

Satakunnan Rakennekuivaus Oy:n 10.8.2018 päivätyn raportin mukaan tiiliseinien alaosista mitatut pintakosteusarvot ovat olleet osittain kohollaan. Satakunnan Rakennekuivaus Oy:n 12.8.2019 päivätyn raportin ja Työterveyslaitoksen 5.8.2019 päivätyn analyysivastauksen mukaan asuntojen väliseinästä ottamissa rakennusmateriaalinäytteissä on todettu kohtalaisesti tai runsaasti mikrobeja. Todetut mikrobipitoisuudet ja mikrobien lajikoostumus viittaavat Työterveyslaitoksen tulkinnan mukaan yhden näytteen kohdalla vaurioon ja kahden näytteen kohdalla vahvaan vaurioon. Satakunnan Rakennekuivaus Oy:n 12.8.2019 päivätyn raportin mukaan huoneistojen väliseinässä esiintyy lievästi kosteutta.

Asianosaisten kuuleminen

Ennen asian käsittelemistä ympäristöterveysjaostossa ja ennen mahdollista määräyksen antamista ja sitä mahdollisesti tehostavaa uhkasakon asettamista, varattiin asianosaiselle hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuus kirjallisen vastineen antamiseen.

Taloyhtiön toimeksiantona rakennusmestari [peitetty] laatima vastine 5.9.2019 päivättyyn kuulemiskirjeeseen on saapunut terveysvalvontaan 30.9.2019.

Vastineen mukaan rakenteiden kostumisen ja vaurioitumisen syy löytyy katon ja yläpohjan rakenteista, jotka on osittain uusittu ja osittain kuivatettu vuonna 2016. Vastineessa todetaan, että huoneistojen välissä olevien tiilirakenteisten seinien väliin on asennettu 3 alapäästään noin metrin korkeuteen rei’itettyä läpimitaltaan 50 mm muoviputkea, joiden tarkoituksena on tuulettaa seinien välissä olevaa kosteaa ilmaa ulkoilmaan. Seinien lasivillaeristeen mikrobipitoisuuden on oletettu olevan koholla, koska eriste on suorassa yhteydessä tuuletusputkien kautta ulkoilmaan. Viitaten kuulemiskirjeen toteamukseen rakennusmateriaaleissa olevasta mikrobikasvustosta vastineessa huomautetaan, että Satakunnan Rakennekuivaus Oy:n raportissa ei ole todettu lasivillaeristeissä olevan mikrobikasvustoa, vaan siinä on todettu, että näytteissä on mikrobeja. Samoin vastineessa tarkennetaan, että mikrobikasvusto- sanaa ei ole käytetty myöskään Työterveyslaitoksen analyysivastauksessa. Vastineen mukaan huoneistojen välisen seinän sisältä ei ole ilmayhteyttä asunnon sisäilmastoon, koska tuuletusputket vaihtavat kosteuden lisäksi myös seinien välissä olevaa ilmaa, joka poistuu ulkoilmastoon.

Määräajan jälkeen terveysvalvonnalle on toimitettu 30.8.2019 päivätty Satakunnan Rakennekuivaus Oy:n kosteusmittausraportti ja 11.11.2019 päivätty Poricon Oy:n lausunto huoneistojen välisen seinän alaosan kosteudesta.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio

Ympäristöterveysjaosto päättää terveydensuojelulain (763/1994) 27 §:n nojalla määrätä seuraavaa:

Velvoitettava

As Oy Snällinranta, Y-tunnus 0652917-5

Velvoite                              

Osoitteessa [peitetty], 29600 Noormarkku sijaitsevan asuinhuoneiston kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet/materiaalit tulee korjata. Kosteusvaurioita korjattaessa tulee ensin poistaa syy vaurion syntyyn. Korjaussuunnitelman laativan asiantuntijan tulee täyttää terveydensuojelulain 49 §:n mukaiset pätevyysvaatimukset. Selvitys tehdyistä toimenpiteistä vaurioiden korjaamiseksi ja korjausraportti tulee toimittaa terveydensuojeluviranomaiselle 29.2.2020 mennessä.

Uhkasakon asettaminen

Velvoitteen tehosteeksi ympäristöterveysjaosto asettaa velvoitettavalle terveydensuojelulain 53 §:n nojalla 10 000 euron suuruisen uhkasakon.

Perustelut

Asuinhuoneisto ei täytä terveydensuojelulain 26 §:n mukaisia vaatimuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) 20 §:n mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisissa rakenteissa ja lämmöneristeissä, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä määräyksiä ja kieltoja, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Terveydensuojelulain 53 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla. Määräyksen tehosteeksi on katsottu tarpeelliseksi asettaa uhkasakko, jonka suuruutta harkittaessa on otettu huomioon määräyksen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

Terveysvalvonnan tarkastuksen yhteydessä on aistinvaraisten havaintojen perusteella todettu, että rakennuksen alapohjassa oleva kosteus nousee kapillaarisesti sen yläpuolisiin rakenteisiin. Vuosina 2018 ja 2019 suoritettujen kuntotutkimustulosten perusteella seinien rakenteissa esiintyy ylimääräistä kosteutta ja mikrobeja kohonneissa pitoisuuksissa. Mikrobipitoisuudet ja mikrobien lajikoostumus viittaavat vaurioon ja vahvaan vaurioon. Analysoiduista materiaalinäytteistä on löytynyt home- ja kosteusvaurioindikaattorimikrobeja, kuten Aspergillus versicolor, A. penicillioides ja Chaetomium.

Taloyhtiö ei ole kehotuksesta huolimatta toimittanut terveysvalvontaan korjaussuunnitelmaa korjauksista eikä aikataulua suunnitelluista korjauksista.

Kosteuden nousua rakennuksen rakenteisiin sen alapohjasta ei ole selvitetty. Kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakenteita/materiaaleja ei ole korjattu. Taloyhtiön asennuttamat tuuletusputket seinien väliin eivät riitä kosteuden tehokkaaksi poistamiseksi rakenteista. Kiinteistössä ei ole tehty merkkiainekokeita kostuneiden seinärakenteiden ja sisätilojen välisen ilmayhteyden puuttumisen osoittamiseksi.

Asianosaisille on todisteellisesti annettu tilaisuus tulla kuulluksi määräyksen ja sen tehosteeksi mahdollisesti asetettavan uhkasakon osalta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusoikeus on päätöksen liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki (763/1994) 26 §, 27 §, 53 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) 20 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 60 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 6-8 §, 22-23 §

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, osa IV

Lisätietojen antaja

Vs. terveystarkastaja Mikhail Inginen, puh. 044 701 1226

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin ympäristöterveysjaosto on päätöksellään 28.11.2019 § 28 velvoittanut As Oy Snällinrantaa korjauttamaan asuinhuoneistossa todetut kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet/materiaalit ja poistattamaan niitä aiheuttaneen syyn. Määräyksen tehosteeksi on katsottu tarpeelliseksi asettaa uhkasakko, jonka suuruutta harkittaessa on otettu huomioon määräyksen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

As Oy Snällinranta on valittanut ympäristöterveysjaoston päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Porin kaupungin ympäristöterveysjaostoa antamaan valitusasiassa lausunnon. Vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö on 26.3.2020 antanut asiassa lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä valitusasiassa Turun hallinto-oikeudelle annetun lausunnon tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.