Ympäristöterveysjaosto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2019

PRIDno-2019-283

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan toimivaltaisen elimen on vuosittain vahvistettava elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukainen valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontasuunnitelmat.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen tulee arvioida vuosittain. Arviointi tulee tehdä seuraavien tekijöiden osalta; tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä keskushallintoviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa mainitaan.

Ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuodelle 2019 kokouksessaan 13.12.2018 § 49. 

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain erilaisten suoritteiden mukaan. Vuonna 2019 otettiin käyttöön valtakunnallinen tietojärjestelmä, johon siirretään tietoja elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelutoimialasta ja tupakkatoimialasta. Siirrettävät tiedot koostuvat mm. tarkastusten lukumääristä sekä niihin käytetystä kokonaisajasta. Tietojärjestelmän käyttöönotossa oli huomattavia vaikeuksia, mikä vaikutti suoritteiden määrään laskevasti erityisesti alkuvuodesta.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 suoritemäärät.

Vuosi 2016 2017 2018 2019
Tarkastukset yhteensä, kpl 740 669 740 723
Suunnitelmanmukaiset tarkastukset, kpl 338 384 640 411
Päätökset, kpl 143 76 57 61
Lausunnot, kpl 103 71 65 64
Todistukset, kpl 89 109 136 203
Suoritteet yhteensä, kpl 1 075 925 992 1 051

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon toimialueella on noin 900 suunnitelmallisen valvonnan kohdetta, joista 52 % elintarviketoimialalla, 34 % terveydensuojelutoimialalla, 9 % tupakkatoimialalla ja 5 % lääkelakitoimialalla.

Kirjattuja valvontatoimenpiteitä vuodelle 2019 oli kaikkiaan 2 161 kappaletta.

Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavat maksutuotot kohdennetaan kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Terveysvalvonnan talouden toteutuma vuonna 2019 oli hieman ylijäämäinen.

Eläinsuojeluun liittyviä suoritteita seurataan kokonaissuoritemäärällä ja päätöksillä. Kokonaissuoritemäärällä tarkoitetaan kaikkia käyntejä (eläinsuojelutarkastukset, eläintautivalvonta ja sivutuotevalvonta), jotka sisältävät myös uusintatarkastukset, luonnonvaraiset eläimet ja muut kuin epäilyyn perustuvat käynnit. Eläinsuojelutehtäviä suorittavat valvontaeläinlääkärin lisäksi kaupungineläinlääkärit tarvittaessa.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 suoritemäärät.

Vuosi 2016 2017 2018 2019
Eläinsuojelutarkastukset, kpl   93 198 380
Eläintautivalvontatarkastukset, kpl   8 29 28
Sivutuotevalvontatarkastukset, kpl   3 1 1
Tarkastukset yhteensä, kpl 235 104 228 409
Päätökset, kpl 116 57 42 35
Suoritteet yhteensä, kpl 351 161 270 444

Vuonna 2019 eläinsuojelutehtäviin osoitettiin 1,5 htv:ta aikaisemman 1 htv:n sijasta, mikä selittää eläinsuojelun suoritteiden merkittävän kasvun.

Eläinlääkinnän suoritteita seurataan eläinlääkärikäyntien määrällä. Vuonna 2019 virka-aikana suoritettiin 1 279 suureläinkäyntiä ja 8 795 pieneläinkäyntiä. Päivystysaikana suureläinkäyntejä oli 219 käyntiä ja pieneläinkäyntejä 1 586 käyntiä. Yhteensä eläinlääkärikäyntejä tehtiin 11 879 käyntiä. Tiedoista puuttuvat yhden kaupungineläinlääkärin käynnit.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedokseen ympäristöterveydenhuollon selvityksen vuoden 2019 valvontasuunnitelman toteutumisesta.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.