Ympäristöterveysjaosto, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen epidemiatyöryhmä

PRIDno-2020-4572

Valmistelija

 • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä, johon on varauduttava talousarviossa. Valtioneuvoston asetuksen elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä (1365/2011) mukaan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä tartuntatautien vastustamisesta kunnan alueella vastaavan viranomaisen kanssa ennalta varauduttava elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviin epidemioihin ja sovittava niitä koskevan selvitystyön järjestämisestä. Asetuksen 4 § määrittelee selvitystyöryhmän (epidemiatyöryhmän) kokoonpanon. Epidemiatilanteissa epidemiatyöryhmän kokouksiin voi osallistua niiden kuntien, vesilaitosten tai terveydenhuollon edustajat, joita kyseessä oleva epidemia koskee. Tarpeen mukaan työryhmä voi kutsua lisäjäseniä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Epidemiatyöryhmälle järjestetään koulutusta tarvittaessa. Muutoin epidemiatyöryhmät kokoontuvat vuosittain ja tarpeen vaatiessa.

Ympäristöterveysjaosto on päättänyt epidemiatyöryhmän kokoonpanosta 14.9.2017 § 30. Työryhmän kokoonpanoa on päätöksen jälkeen päivitetty tarvittaessa, ja työryhmään on lisätty pelastusviranomaisen, Porin kaupungin riskienhallinnan, teollisuuslaitosten vesilaitoksien ja omakaivoisten vesiosuuskuntien edustajat.

Jokaisella jäsenellä tulee olla oman organisaationsa nimeämä varajäsen. Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikön edustajat ja heidän varajäsenensä nimeää yksikön päällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää nimetä Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen epidemiatyöryhmän seuraavasti:

 • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, tartuntataudeista vastaava lääkäri
 • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, tartuntatautihoitaja
 • Porin Perusturva, tartuntataudeista vastaava lääkäri
 • Porin Perusturva, tartuntatautihoitaja, sihteeri
 • Sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos, Satadiag, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava ylilääkäri
 • Sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos, Satadiag, aluetartuntatautihoitaja
 • Satakunnan pelastuslaitos, hallintopäällikkö
 • Porin kaupunki, riskienhallintapäällikkö
 • Eurajoen kunta, tekninen johtaja
 • Harjavallan kaupunki, vesihuoltoteknikko
 • Nakkilan kunta, tekninen johtaja
 • Porin Vesi, johtaja
 • Ulvilan vesihuoltolaitos, vesihuoltoinsinööri
 • Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy – STEP Harjavallan voimalaitos, tuotantoinsinööri
 • Teollisuuden Voima Oy, TVO, voimalaitosinsinööri
 • Venator P&A Finland Oy, vesilaitoksen vastaava hoitaja
 • Hormiston vesiosuukunta, vesilaitoksen hoitaja
 • Järvikylän vesiosuuskunta, vesilaitoksen hoitaja
 • Paluksen vesiosuuskunta, vesilaitoksen hoitaja
 • Porin kaupunki, ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö, yksikön päällikkö, puheenjohtaja
 • Porin kaupunki, ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö, hygieenikkoeläinlääkäri
 • Porin kaupunki, ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö, terveysinsinööri
 • Porin kaupunki, ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö, terveystarkastaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Työryhmän jäsenet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat