Ympäristöterveysjaosto, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ympäristöterveydenhuollon talousraportti tammi-heinäkuu 2020

PRIDno-2020-2865

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Terveysvalvonnan toimintatuotot ovat kertyneet odotusten mukaisesti. Tuotot ovat olleet kolmanneksen paremmat verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin tarkastustoimintaa hidastivat ongelmat valtakunnallisessa tietojärjestelmässä. Myös toimintakulut ovat olleet käyttösuunnitelman mukaiset. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,4 %, mihin osaltaan vaikuttaa 1.4.2019 voimaan tullut 1 %:n yleiskorotus sekä sijaistarpeen kasvu.

Eläinlääkinnän toimintatuotot ja toimintamenot ovat toteutuneet käyttösuunnitelmassa arvioidun mukaisesti. Tuotot ovat pysyneet ennallaan viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöstökulut ovat olleet 2,9 % korkeammat viime vuoteen verrattuna. Eläinlääkinnän henkilöstökulut kasvavat merkittävästi kesäkuukausina johtuen vuosilomasijaisten tarpeesta sekä lomarahojen maksamisesta. Henkilöstöbudjetin pitävyyden kanssa on ollut haasteita viime vuosina, ja vaikka budjetointia on nyt korjattu, tulee henkilöstökulujen toteutumista seurata tiiviisti.

Palveluiden ostot ja muut toimintakulut näyttävät talousraportin mukaan kasvaneen eläinlääkinnässä huomattavasti, mutta kysymyksessä on kirjaustekninen muutos. Muun muassa vuokrakulut, siivouskulut ja työterveyshuollon maksut ovat tämän vuoden alusta lähtien kirjautuneet yksikön kuluiksi, kun ne aikaisemmin maksettiin toimialan hallinnon kustannuspaikalta.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon tuotot ovat kasvaneet 2,3 % (13.000 €) viime vuodesta. Samanaikaisesti ovat toimintakulut kasvaneet 6,8 % (74.000 €). Kustannusten kasvu selittyy suurelta osin kirjausteknisestä muutoksesta, jossa aikaisemmin hallinnosta maksettuja kustannuksia siirrettiin yksiköille. Osa kustannusten noususta johtuu terveysvalvonnan lisääntyneistä sijais- ja muun tilapäisen henkilöstön kustannuksista.

Eläinlääkinnän sijaiskustannukset ovat kasvaneet yli budjetoidun, mutta henkilöstökuluihin kokonaisuudessaan varatut määrärahat näyttävät siitä huolimatta riittävän. Vuokrakustannukset nousivat kesäkuussa, kun Harjavallan klinikalla otettiin käyttöön lisätilaa, jotta sinne saatiin sijoitettua toisen eläinlääkärin työpiste. Tämä ei kuitenkaan aiheuta poikkeamaa käyttösuunnitelman toteutumiseen, vaan kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon talous toteutuu suunnitellusti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.