Ympäristöterveysjaosto, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen käyttökiellon asettaminen Tattaran koulun kellarikerrokselle, Nakkilan kunta

PRIDno-2021-3195

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Rosenblad, terveysinsinööri, heidi.rosenblad@pori.fi

Perustelut

Tattaran koulu on vuonna 1935 rakennettu massiivitiilirunkoinen rakennus, jonka omistaa Nakkilan kunta. Tattaran koululle os.Tattarantie 49,29250 Nakkila tehtiin terveydensuojelulain (763/1994) mukainen tarkastus 21.12.2020. Tarkastuksesta laadittiin tarkastuskertomus, jossa kiinteistön omistajaa edellytettiin selvittämään kellarikerroksen lattia- ja seinärakenteiden kunto ja kosteus.

Nakkilan kunta toimitti edellytetyt kosteuskartoituksen tulokset terveysvalvontaan 6.4.2021. Kosteuskartoituksen tuloksia käsiteltiin Nakkilan kunnan edustajien kanssa 13.4.2021 pidetyssä kokouksessa. Laaditun kosteuskartoituksen ja Nakkilan kunnan edustajien kanssa käydyn neuvottelun perusteella terveysvalvonta antoi koulun kellarikerrosta koskevan korjaus-/ toimenpidekehotuksen.

Nakkilan kunta toimitti 29.6.2021 kehotuksen perusteella korjausten esisuunnitelman sekä Nakkilan kunnnanvaltuuston pöytäkirjaotteen.

Esisuunnitelmassa todetaan, että Tattaran koulun kellarikerroksessa on havaittu pitkään jatkuneita kosteusvaurioita, jotka ilmenevät maanvastaisten seinien ja lattioiden pintamateriaalien vaurioina. Lisäksi rakennuksessa on todettu painaumia ja kaltevuuksia.

Esisuunnittelmassa todetaan kosteusvaurioiden pääasiallisena syinä olevan 

  • Rakennuksen alimman lattialaatan alapuolella on toistuvasti paineellista vettä, joka lisää maanvastaisiin rakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta
  • Rakennuksen salaojat ovat puutteelliset ja riittämättömät
  • Rakennuksen sokkelin vedeneristeet ja sokkelivierustan maatäytöt ovat puutteelliset
  • Alapohjassa ei ole kapillaarikatkona toimivaa maakerrosta tai paineellisen vedenkulkeutumisen estävää vedenpaine-eristystä
  • Kellarikerroksessa pintamateriaalit eivät ole kaikissa tiloissa kosteutta läpäiseviä

Rakenne- ja kosteusteknisissä tutkimuksissa todettiin, että rakennuksen sisäpuolisissa bitumiaineisissa vedeneristeissä on asbestia ja mikrobianalyyseissä havaittiin toimepiderajat ylittäviä pitoisuuksia lattian EPS-eristeissä sekä alapohjan paikallisesti olevissa muottilaudoissa.

Nakkilan kunnanvaltuuston 21.6.2021 päätöksen mukaan koulu kellarikerrokseen tehdään kevyt pintaremontti ja koulun toimintaa jatketaan normaalisti.

Saatujen selvitysten perusteella perusteella voidaan todeta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) usean toimenpiderajan ylittyneen ja tilojen aiheuttavan käyttäjilleen terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa.Tattaran koulun kellarikerros ei täytä terveydensuojelulain 26 §:n mukaisia vaatimuksia. Nakkilan kunnalle toimitettiin hallintolain mukainen kuulemiskirje kellaritilojen mahdollisesta käyttökiellosta 30.6.2021.

Nakkilan kunta toimitti 13.7.2021 vastineen, jossa todetaan, että kunta on tilannut suunnitelman koulun kellarikerroksen kevyestä pintaremontista, ja että remontti valmistuu kesään 2022 mennessä. Vastineen mukaan pintaremontin ansiosta ulkopuolisen höyrypaineen on tarkoitus purkautua huonetiloihin ja tuulettua ilmanvaihdon avulla tiloista pois. Koulun toiminta tiloissa jatkuisi normaalisti.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa Nakkilan kunnalle terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen kiellon käyttää Tattaran koulun kellarikerroksen tiloja 1.1.2022 alkaen.

Kellarikerros tulee osastoida ja alipaineistaa muusta rakennuksesta niin, ettei sieltä pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia käytössä oleviin tiloihin. Kielto voidaan purkaa terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä sen jälkeen, kun selvitys tehdyistä riittävistä korjaustoimenpiteistä on saatu, ja tilojen käyttökelpoisuus on tarkastuksella todettu.

Perustelut 
Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Nakkilan kunnanvaltuuston päätöksen mukaan koululle tehdään kevyt pintaremontti, jolla parannetaan sisäpuolisten rakenteiden kuivumista rakenteiden pinnoitteita vaihtamalla kuitenkaan parantamatta ilmanvaihtoa ja poistamatta kosteusvaurion pääasiallisia syitä. Tattaran koulun kellaritilojen mahdollisissa korjaustoimenpiteissä vaurioitunut materiaali tulee poistaa tai se tulee kapseloida niin, etteivät rakenteissa olevat epäpuhtaudet pääse leviämään käytössä oleviin sisätiloihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) 20 §: n mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Rakenteissa on tutkimuksissa todettu esiintyvän asbestia ja toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia mikrobivaurioita, joita ei esitetä poistettavaksi pintaremontissa.

Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Lisätietojen antaja           
Terveysinsinööri Heidi Rosenblad, puh. 044 701 4473

Päätös

Asia päätettiin palauttaa valmisteluun.

Kokouskäsittely

Heidi Rosenblad poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 17:51.

Valmistelija

  • Heidi Rosenblad, terveysinsinööri, heidi.rosenblad@pori.fi

Perustelut

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Nakkilan kunnalle lähetettiin 15.10.2021 selvityspyyntö, jossa Nakkilan kunnan tuli toimittaa terveysvalvontaan 24.11.2021 mennessä lisäselvityksiä Tattaran koulun kellarikerroksen vaurioista ja niiden vaikutuksesta käyttäjille. Lisäselvityksien laatimisessa tuli olla mukana koulu- ja työterveyshuollon asiantuntijat.

Nakkilan kunta perusti sisäilmatyöryhmän Tattaran koulun tilanteen lisäselvittelyä varten. Sisäilmatyöryhmässä oli edustajia Nakkilan kunnan sivistystoimesta, teknisestä toimesta, työterveyshuollosta, kouluterveydenhuollosta, työsuojelusta, terveysvalvonnasta sekä kuntotutkimuksen tehneestä yrityksestä. Nakkilan kunta teetti kattavan kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen, joka kattoi kellaritilojen lisäksi muutkin koulun käytössä olevat kerrokset. Kuntotutkimustulosten perusteella rakennukseen on laadittu altistumisolosuhteiden arvio. Tutkimustulosten perusteella tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on kellarin osalla erittäin todennäköinen. Lisäksi koulun henkilökunnalle tehtiin oirekysely, joiden perusteella työterveyslääkäri teki yleistävän esityksen vähäisen vastaajamäärän vuoksi. Työterveyslääkäri laati oirekyselyn ja kuntotutkimuksen perusteella terveydellisen merkityksen arvioinnin kellarikerrokselle, jossa todetaan että pitkäaikainen toistuva oleskelu kellarikerroksessa erittäin todennäköisesti altistaa sisäilman epäpuhtauksista johtuville hengitystieoireille sekä lisää astman tai muun kroonisen hengitystiesairauden puhkeamisen riskiä. Lyhytaikainen, mutta päivittäin toistuva ja kuukausia tai vuosia kestävä oleskelu kellarikerroksessa todennäköisesti altistaa sisäilman epäpuhtauksista johtuville hengitystieoireille, ja saattaa herkillä yksilöillä lisätä pitkäaikaissairauden riskiä. Lyhytaikainen, hetkellinen ja satunnainen oleskelu kellarikerroksessa todennäköisesti altistaa sisäilman epäpuhtauksista johtuville lyhytaikaisille hengitystieoireille tai nopeasti ohi meneville ärsytysoireille, mutta ei aiheuta pitkäaikaissairauden riskiä. 

Nakkilan kunnan sisäilmatyöryhmän toimenpidesuositus saatujen tutkimustietojen ja arviointien perusteella on, että kellaritilojen käyttö lopetetaan vuodenvaihteessa 2021-2022 (31.12.2021).

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa Nakkilan kunnalle terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen kiellon käyttää Tattaran koulun kellarikerroksen tiloja 1.1.2022 alkaen.

Kellarikerros tulee osastoida ja alipaineistaa muusta rakennuksesta niin, ettei sieltä pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia käytössä oleviin tiloihin. Kielto voidaan purkaa terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä sen jälkeen, kun selvitys tehdyistä riittävistä korjaustoimenpiteistä on saatu, ja tilojen käyttökelpoisuus on tarkastuksella todettu.

Perustelut 
Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Nakkilan kunnanvaltuuston päätöksen mukaan koululle tehdään kevyt pintaremontti, jolla parannetaan sisäpuolisten rakenteiden kuivumista rakenteiden pinnoitteita vaihtamalla kuitenkaan parantamatta ilmanvaihtoa ja poistamatta kosteusvaurion pääasiallisia syitä. Tattaran koulun kellaritilojen mahdollisissa korjaustoimenpiteissä vaurioitunut materiaali tulee poistaa tai se tulee kapseloida niin, etteivät rakenteissa olevat epäpuhtaudet pääse leviämään käytössä oleviin sisätiloihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) 20 §: n mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Rakenteissa on tutkimuksissa todettu esiintyvän asbestia ja toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia mikrobivaurioita, joita ei esitetä poistettavaksi pintaremontissa.

Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Eriävä mielipide

  • Pekka Pörsti ja Heikki-Eero Aronpää jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

     

Kokouskäsittely

Topi Rissanen poistui kokouksesta klo 16.38.

Pekka Pörsti ehdotti, että esityslistalla olevaa päätösehdotusta muutetaan siten, että ympäristöterveysjaosto päättää antaa Nakkilan kunnalle terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen kiellon käyttää Tattaran koulun kellarikerroksen tiloja lukuvuoden 2021-2022 päätyttyä. Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Nakkilan kunta

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukioloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 029 56 42400
kirjaamo 029 56 42410
fax 029 56 42414
sähköposti turku.hao@oikeus.fi