Ympäristöterveysjaosto, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2022

PRIDno-2019-283

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

 

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan toimivaltaisen elimen on vuosittain vahvistettava elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukainen valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontasuunnitelmat.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen tulee arvioida vuosittain. Arviointi tulee tehdä seuraavien tekijöiden osalta; tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä keskushallintoviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa mainitaan.

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt 29.1.2015 ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille 2015-2019. Suunnitelma päivitetään vuosittain; päivitys vuodelle 2018 on hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 23.11.2017 § 38.

Terveysvalvonnan suoritteita seurataan vuosittain tarkastusten, päätösten, lausuntojen ja todistusten lukumäärien mukaan.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2015, 2016, 2017 ja 2018 suoritemäärät.

Vuosi 2015 2016 2017 2018
Tarkastukset yhteensä, kpl 1 085 740 669 740
Suunnitelmanmukaiset tarkastukset, kpl   338 384 640
Päätökset, kpl 120 143 76 57
Lausunnot, kpl 114 103 71 65
Todistukset, kpl 92 89 109 136
Suoritteet yhteensä, kpl 1 411 1 075 925 992

 

Valtakunnalliseen keskitettyyn tiedonsiirtojärjestelmään siirretään tietoja elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelutoimialasta ja tupakkatoimialasta. Siirrettävät tiedot koostuvat mm. tarkastusten lukumääristä sekä niihin käytetystä kokonaisajasta.

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon toimialueella on noin 1600 suunnitelmallisen valvonnan kohdetta, joista vuoden 2018 aikana tarkastettiin 640 kohdetta. Kaikkiaan tarkastuksia tehtiin 740 kappaletta.

Kirjattuja valvontatoimenpiteitä vuodelle 2018 on kaikkiaan 2 348 kappaletta.

Valvonta-alueella on lisäksi huomattava määrä elintarvikealan alkutuotantokohteita, joita kartoitettiin ja rekisteröitiin kohdetietojärjestelmään vuoden 2018 aikana. Osa alkutuotantokohteista kuuluu suunnitelmallisen valvonnan piiriin, mm. maidontuotantotilat. Alkutuotannon kohteita on järjestelmässä nyt noin 700. Usealla alkutuottajalla on useampaa alkutuotannon tyyppiä, esimerkiksi eläintuotannon lisäksi peltoviljelyä.

Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavat maksutuotot kohdennetaan kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Terveysvalvonnan talouden toteutuma vuonna 2018 oli hieman ylijäämäinen.

Valvontaeläinlääkärin suoritteita seurataan kokonaissuoritemäärällä ja päätöksillä. Kokonaissuoritemäärällä tarkoitetaan kaikkia käyntejä (eläinsuojelutarkastukset, eläintautivalvonta ja sivutuotevalvonta), jotka sisältävät myös uusintatarkastukset, luonnonvaraiset eläimet ja muut kuin epäilyyn perustuvat käynnit.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2015, 2016, 2017 ja 2018 suoritemäärät.

Vuosi 2015 2016 2017 2018
Eläinsuojelutarkastukset, kpl     91 197
Eläintautivalvontatarkastukset, kpl     8 29
Sivutuotevalvontatarkastukset, kpl     3 1
Tarkastukset yhteensä, kpl 264 235 104 228
Päätökset, kpl 124 116 57 42
Suoritteet yhteensä, kpl 388 351 161 270

 

Eläinlääkinnän suoritteita seurataan eläinlääkärikäyntien määrällä. Vuonna 2018 virka-aikana suoritettiin 2 352 suureläinläyntiä ja 9 935 pieneläinkäyntiä. Päivystysaikana suureläinkäyntejä oli 220 ja pieneläinkäyntejä 1 367. Yhteensä eläinlääkärikäyntejä tehtiin 13 874.

Lisätietoja asiassa antavat eläinlääkintäyksikön päällikkö, puh. 044 701 4579 ja ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö, puh. 044 701 9276.

 

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio

Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedokseen ympäristöterveydenhuollon selvityksen vuoden 2018 suoritteista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. 

Vuodelle 2020 laaditussa valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen yhteinen valvontasuunnitelma, joka sisältää keskusviranomaisten toimialakohtaiset suunnitelmat. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää yleisosan ja toimialoittain elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain- sekä eläinlääkintähuollon suunnitelmat, joissa on kuvattu tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tarkastustiheys, paikallinen riskinarviointi, tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika, viranomaisen toimesta tapahtuva näytteenotto sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi.

Valvontasuunnitelman liitteet ovat nähtävillä jaoston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio

Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Eurajokea, Harjavaltaa, Nakkilaa, Poria ja Ulvilaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan toimivaltaisen elimen on vuosittain vahvistettava elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukainen valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontasuunnitelmat.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen tulee arvioida vuosittain. Arviointi tulee tehdä seuraavien tekijöiden osalta; tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä keskushallintoviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa mainitaan.

Ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuodelle 2019 kokouksessaan 13.12.2018 § 49. 

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain erilaisten suoritteiden mukaan. Vuonna 2019 otettiin käyttöön valtakunnallinen tietojärjestelmä, johon siirretään tietoja elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelutoimialasta ja tupakkatoimialasta. Siirrettävät tiedot koostuvat mm. tarkastusten lukumääristä sekä niihin käytetystä kokonaisajasta. Tietojärjestelmän käyttöönotossa oli huomattavia vaikeuksia, mikä vaikutti suoritteiden määrään laskevasti erityisesti alkuvuodesta.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 suoritemäärät.

Vuosi 2016 2017 2018 2019
Tarkastukset yhteensä, kpl 740 669 740 723
Suunnitelmanmukaiset tarkastukset, kpl 338 384 640 411
Päätökset, kpl 143 76 57 61
Lausunnot, kpl 103 71 65 64
Todistukset, kpl 89 109 136 203
Suoritteet yhteensä, kpl 1 075 925 992 1 051

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon toimialueella on noin 900 suunnitelmallisen valvonnan kohdetta, joista 52 % elintarviketoimialalla, 34 % terveydensuojelutoimialalla, 9 % tupakkatoimialalla ja 5 % lääkelakitoimialalla.

Kirjattuja valvontatoimenpiteitä vuodelle 2019 oli kaikkiaan 2 161 kappaletta.

Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavat maksutuotot kohdennetaan kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Terveysvalvonnan talouden toteutuma vuonna 2019 oli hieman ylijäämäinen.

Eläinsuojeluun liittyviä suoritteita seurataan kokonaissuoritemäärällä ja päätöksillä. Kokonaissuoritemäärällä tarkoitetaan kaikkia käyntejä (eläinsuojelutarkastukset, eläintautivalvonta ja sivutuotevalvonta), jotka sisältävät myös uusintatarkastukset, luonnonvaraiset eläimet ja muut kuin epäilyyn perustuvat käynnit. Eläinsuojelutehtäviä suorittavat valvontaeläinlääkärin lisäksi kaupungineläinlääkärit tarvittaessa.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 suoritemäärät.

Vuosi 2016 2017 2018 2019
Eläinsuojelutarkastukset, kpl   93 198 380
Eläintautivalvontatarkastukset, kpl   8 29 28
Sivutuotevalvontatarkastukset, kpl   3 1 1
Tarkastukset yhteensä, kpl 235 104 228 409
Päätökset, kpl 116 57 42 35
Suoritteet yhteensä, kpl 351 161 270 444

Vuonna 2019 eläinsuojelutehtäviin osoitettiin 1,5 htv:ta aikaisemman 1 htv:n sijasta, mikä selittää eläinsuojelun suoritteiden merkittävän kasvun.

Eläinlääkinnän suoritteita seurataan eläinlääkärikäyntien määrällä. Vuonna 2019 virka-aikana suoritettiin 1 279 suureläinkäyntiä ja 8 795 pieneläinkäyntiä. Päivystysaikana suureläinkäyntejä oli 219 käyntiä ja pieneläinkäyntejä 1 586 käyntiä. Yhteensä eläinlääkärikäyntejä tehtiin 11 879 käyntiä. Tiedoista puuttuvat yhden kaupungineläinlääkärin käynnit.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedokseen ympäristöterveydenhuollon selvityksen vuoden 2019 valvontasuunnitelman toteutumisesta.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. 

Vuodelle 2021 laaditussa valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen yhteinen valvontasuunnitelma, joka sisältää keskusviranomaisten toimialakohtaiset suunnitelmat. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää yleisosan ja toimialoittain elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain- sekä eläinlääkintähuollon suunnitelmat, joissa on kuvattu tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tarkastustiheys, paikallinen riskinarviointi, tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika, viranomaisen toimesta tapahtuva näytteenotto sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi.

Valvontasuunnitelman liitteet ovat nähtävillä jaoston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Eurajokea, Harjavaltaa, Nakkilaa, Poria ja Ulvilaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan toimivaltaisen elimen on vuosittain vahvistettava elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukainen valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontasuunnitelmat.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen tulee arvioida vuosittain. Arviointi tulee tehdä seuraavien tekijöiden osalta; tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä keskushallintoviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa mainitaan.

Ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 28.11.2019 § 27. 

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain erilaisten suoritteiden mukaan. Vuonna 2020 vallinnut poikkeustilanne keskeytti tarkastustoiminnan väliaikaisesti, mutta koko vuoden suoritteiden tarkastelussa poikkeustilanteen vaikutus jäi vähäiseksi. 

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 suoritemäärät.

Vuosi 2017 2018 2019 2020
Tarkastukset yhteensä, kpl 669 740 723 643
Suunnitelmanmukaiset tarkastukset, kpl 384 640 411 372
Päätökset, kpl 76 57 61 35
Lausunnot, kpl 71 65 64 69
Todistukset, kpl 109 136 203 164
Suoritteet yhteensä, kpl 925 992 1051 911

Tarkastuksista 53 % kohdistui elintarviketoimialaan, 38 % terveydensuojelutoimialaan ja 9 % tupakkatoimialaan.

Kirjattuja valvontatoimenpiteitä vuodelle 2020 oli kaikkiaan 2 343 kappaletta.

Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavat maksutuotot kohdennetaan kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Terveysvalvonnan talouden toteutuma vuonna 2020 oli ylijäämäinen, koska vuoden 2020 alusta voimaan tulleen taksakorotuksen vaikutus ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

Eläinsuojeluun liittyviä suoritteita seurataan kokonaissuoritemäärällä ja päätöksillä. Kokonaissuoritemäärällä tarkoitetaan kaikkia käyntejä (eläinsuojelutarkastukset, eläintautivalvonta ja sivutuotevalvonta), jotka sisältävät myös uusintatarkastukset, luonnonvaraiset eläimet ja muut kuin epäilyyn perustuvat käynnit. Eläinsuojelutehtäviä suorittavat valvontaeläinlääkärin lisäksi tarvittaessa kaupungineläinlääkärit.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2017-2020 suoritemäärät.

Vuosi 2017 2018 2019 2020
Eläinsuojelutarkastukset, kpl 93 198 380 318
Eläintautivalvontatarkastukset, kpl 8 29 28 19
Sivutuotevalvontatarkastukset, kpl 3 1 1 8
Tarkastukset yhteensä, kpl 104 228 409 345
Päätökset, kpl 57 42 35 33
Suoritteet yhteensä, kpl 161 270 444 378

Vuosina 2019-2020 eläinsuojelutehtäviin osoitettiin 1,5 htv:ta aikaisemman 1 htv:n sijasta. Vuoden 2020 käyntimäärät on laskettu siltä osin eri tavalla kuin 2019 käynnit, että vuoden 2020 käynneissä kahden eläinlääkärin yhdessä suorittama käynti on kirjattu yhdeksi käynniksi, kun vuonna 2019 se kirjattiin kahdeksi käynniksi. Vuonna 2020 Covid-epidemian takia suunnitelmalliset tarkastukset karsittiin minimiin, mikä on osaltaan vähentänyt kokonaiskäyntimääriä.

Eläinlääkinnän suoritteita seurataan eläinlääkärikäyntien määrällä. Eläinlääkäreiden käyntimäärä on laskenut hieman vuodesta 2019, mikä johtuu Covid-epidemiasta, yksikön täyttämättömistä viroista sekä tilastoimatta jääneistä käynneistä. Vuonna 2020 virka-aikana suoritettiin 683 suureläinkäyntiä ja 8 174 pieneläinkäyntiä. Päivystysaikana suureläinkäyntejä tehtiin 191 käyntiä ja pieneläinkäyntejä 1 223 käyntiä. Yhteensä eläinlääkärikäyntejä tehtiin 10 648 kappaletta. Tiedoista puuttuvat osittain kolmen eläinlääkärin käynnit.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedokseen ympäristöterveydenhuollon selvityksen vuoden 2020 valvontasuunnitelman toteutumisesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. 

Vuodelle 2022 laaditussa valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen yhteinen valvontasuunnitelma, joka sisältää keskusviranomaisten toimialakohtaiset suunnitelmat. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää yleisosan ja toimialoittain elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain- sekä eläinlääkintähuollon suunnitelmat, joissa on kuvattu tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tarkastustiheys, paikallinen riskinarviointi, tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika, viranomaisen toimesta tapahtuva näytteenotto sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi.

Valvontasuunnitelman liitteet ovat nähtävillä jaoston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Eurajokea, Harjavaltaa, Nakkilaa, Poria ja Ulvilaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.