§ 55 Lavian Mustajoen kylässä olevan Aholaidantien (ent. Kulmalantie) nimi

Lataa 

PRIDno-2019-2892

Päätöspäivämäärä

20.9.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kuulemisen yhteydessä on asianosaisten suunnasta esitetty tai kannatettu viittä eri tien nimeä. Nämä tien nimet ovat rakennusvalvontayksikön esityksen mukainen Rämäkkäkorventie sekä asianosaisten suunnasta esiin tulleet ehdotukset Kotikulmantie, Aholaidantie, Setälänkulmantie ja Mäenpääntie. Lisäksi asianosaisten suunnasta tulleissa vastauksissa erikseen myös vastustettiin osaa edellä esitetyistä tien nimistä.

Porin naapurikunnassa Sastamalassa on Kotikulma-niminen katu. Kotikulmantie on nimenä sellainen, että se on puheessa sekoitettavissa Kotikulma-nimiseen tiehen tai katuun. Myös Aholaidantien nimi on ongelmallinen, koska naapurikunnista Sastamalassa ja Ulvilassa on jo Ahonlaita niminen katu/tie. Tässäkin tapauksessa on olemassa sekaannuksen mahdollisuus, joskin nimien kirjoitusasu poikkeaa enemmän toisistaan. Aho- ja Koti-alkuiset tien nimet ovat muutenkin yleisiä Porissa. Setälänkulmantie on sekin ongelmallinen sillä Setäläntie on jo olemassa Porissa ja Ulvilassa.

Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen mukaan "Vakiintuneita nimiä ei ole syytä muuttaa ilman perusteita." (Kunnan osoitejärjestelmä ISBN-10: 952-213-171-7). Tyypillisesti perusteena teiden nimiin ja/tai osoitteisiin tehtäville muutoksille on mm. osoitenimien samanlaisuus tai samankaltaisuus jonkin muun samassa tai naapurikunnassa olevan osoitenimen kanssa tai osoitteiston epäjohdonmukaisuus. Joissain tapauksissa osoitenimiä on muutettu myös asianosaisten (yksimielisestä) aloitteesta. Tässä tapauksessa yksimielisyyttä ei ole saavutettu. Osoitejärjestelmän luotettavuuden ja asukkaiden turvallisuuden kannalta olisi kuitenkin selkeintä, että tielle löydettäisiin selkeästi yksilöivä nimi.

Kyseinen tie johtaa Myöntäjäntieltä Rämäkkäkorpi-nimisen suoalueen tuntumaan. Muita tien tuntumasta löytyviä paikannimiä ovat: Ahola, Setälä, Kulmala, Peltomaa, Ahonvuoret ja Tervasmäki. Tien nimeämisissä pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään yhteys paikalliseen nimistöön. Tätä periaatetta tukee myös em. kuntaliiton ohje ja suositus. Kuulemisen yhteydessä on käynyt ilmi osan asianosaisista mieltymys kulma-aiheisiin tien nimiin. Kuulemisen jälkeen kulma-aiheen sisällytämistä tien nimeen on tutkittu ja päädytty nimeen Rämäkkäkulmantie, joka palvelee osoitejärjestelmän selvyydelle asetettuja vaatimuksia sekä säilyttää yhteyden paikalliseen nimistöön. 

Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tiennimikyltit. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun, kuten ei myöskään tiekunnan nimeen.

Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää nimetä liitekartan mukaisen tien Rämäkkäkulmantieksi. Osoitenumerointi vahvistuu liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan ja pannaan täytäntöön 1.11.2019 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ ympäristö-​ ja lupapalvelut,​ rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö