§ 35 Teiden nimen ja sijainnin vahvistaminen sekä osoitenumerointi, Vasikkarintie ja Alangonranta

Lataa 

PRIDno-2019-1047

Päätöspäivämäärä

28.6.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kunta ylläpitää osoitejärjestelmää. Porin kaupunki noudattaa osoitejärjestelmän ylläpidossa Kuntaliiton ohjetta ja suositusta Kunnan osoitejärjestelmä (ISBN-10: 952-213-171-7).

"Nykyiset kunnan päättämät ja muutoin käytössä olevat tien- ja kadunnimet muodostavat osoitenimistön perustan. Vakiintuneita nimiä ei ole syytä muuttaa ilman perusteita." (Kunnan osoitejärjestelmä ISBN-10: 952-213-171-7) Alueen nykyinen osoitteisto niin Porin kaupungin kuin väestörekisterikeskuksen järjestelmissä käsittää Vasikkarintien ja Alangonrannan osoitteita. Tyypillisesti perusteena teiden nimiin ja/tai osoitteisiin tehtäville muutoksille on mm. osoitenimien samanlaisuus tai samankaltaisuus jonkin muun samassa tai naapurikunnassa olevan osoitenimen kanssa tai osoitenumeroinnin epäjohdonmukaisuus. Joissain tapauksissa osoitenimiä on muutettu myös asianosaisten (yksimielisestä) aloitteesta. Tässä tapauksessa ei ole tullut esille syitä muuttaa olemassa olevia osoitenimiä.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti vahvistaa teiden Vasikkarintie (osa) ja Alangonranta sijainnin ja osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan ja pannaan täytäntöön 1.8.2019.

Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tiennimikyltit. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteet päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava osoitteet vuokralaisille,​ yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille.

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ ympäristö-​ ja lupapalvelut,​ rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö