§ 47 Tien nimeäminen, Länsirannankuja

Lataa 

PRIDno-2019-3144

Päätöspäivämäärä

14.8.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Rakennusvalvontayksikkö on suorittanut tien varren rakennettujen kiinteistöjen omistajien kuulemisen tien nimen osalta. Ehdotus tien nimeksi oli Länsirannankuja. Kuulemisen yhteydessä ei saatu kirjallisia mielipiteitä, yhden puhelimitse saadun tiedustelun yhteydessä ei tullut ilmi esteitä tien nimeämiseksi ehdotuksen mukaisesti.

Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tiennimikyltit. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää nimetä liitekartan mukaisen tien Länsirannankujaksi. Osoitenumerointi vahvistuu liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan ja pannaan täytäntöön 1.10.2019 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö