§ 66 Tien nimeäminen Liukaskalliontie

Lataa 

PRIDno-2019-4580

Päätöspäivämäärä

20.11.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Porin kaupunki pyrkii osoitejärjestelmän ylläpidossa noudatamaan kuntaliiton ohjetta ja suositusta Kunnan osoitejärjestelmä (ISBN-10: 952-213-171-7). Sen mukaan jokainen erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle, tulisi pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään. Haja-asutusalueella osoite määräytyy rakennuspaikalle johtavan liittymän sijainnin mukaan.

Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tiennimikyltit. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle. Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää nimetä liitekartan mukaisen tien Liukaskalliontieksi. Osoitenumerointi vahvistuu liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan ja pannaan täytäntöön 1.2.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö