§ 34 Tien nimeäminen, Vanha-Huhtalantie 400

Lataa 

PRIDno-2019-391

Päätöspäivämäärä

28.6.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Osoitejärjestelmän vaatimuksista päällimmäisinä esiin nousevat yksilöivyys, selkeys ja asukkaiden turvallisuus. Kunnan osoitejärjestelmästä ei ole olemassa laki- tai asetusluontoisia säädöksiä eikä julkisen hallinnon suositusta. Aiheesta on olemassa kuntaliiton ohje ja suositus Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. ISBN-10: 952-213-171-7).

Asukkaiden taholta saatiin joulukuussa 2018 kolmen kiinteistönomistajan yhteisinä ehdotuksina 8 nimivaihtoehtoa lyhyine perusteluineen Tämän jälkeen kaupunkimittausyksikkö on suorittanut uuden kuulemisen tien nimeämisen osalta joulukuussa 2018. Tässä kuulemisessa tielle ehdotettiin kahta vaihtoehtoista nimeä, Hilmanpolku (asukkailta saadun ehdotuksen mukaan) sekä Muinaisrannantie (liittyen alueen nyt jo kaukaiseen historiaan).

Kuulemiseen saatiin yksi vastaus, jossa kerrottiin ettei Muinaisrannantietä hyväksytä nimenä. Samassa yhteydessä esitettiin, että kohtuullista olisi nimetä tie Koivulehdonkujaksi, Lähdepoluksi tai Särkikankaantieksi. Vastauksesta ei käy selkeästi ilmi onko se annettu yhden vai useamman osoitekohteen omistajan puolesta.

Koivu-, Lähde- ja Särki-alkuisia tien/kadun nimiä on jo Porissa ja ympäryskunnissa. Porista sanan koivu sisältäviä osoitenimiä on noin 20, Lähde-alkuisia 3 ja Särki-alkuisia 2 kpl. Kunnalla on vastuu osoitejärjestelmästä ja sen yksilöivyydestä sekä turvallisuudesta. Siitä syystä on perusteteltua pyrkiä löytämään mahdollisimman hyvin yksilöivä osoitenimi ja vältää samanlaisia tai samankaltaisia nimiä.

Rakennusvalvontayksikkö pyrkii säilyttämään yhteyden asukkaiden taholta tulleeseen koivu-aiheiseen teemaan mutta silti löytämään selkeämmin yksilöivän tien nimen. Koivu-aiheiseen teemaan liittyvistä nimistä on yksikön sisäisessä valmistelutyössä noussut mm. Lehväkuja ja Hiirenkorvankuja.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää nimetä liitekartan mukaisen tien Hiirenkorvankujaksi, tien osoitenumerointi vahvistuu oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan sekä pannaan täytäntöön 1.8.2019 ja on oltava siihen mennessä merkittynä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti kiinteistöillä.

Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tien nimikyltit. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 § mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteen muutoksesta päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ ympäristö-​ ja lupapalvelut,​ rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö