§ 15 Autotarvikkeet, osa 1. Henkilö-, paketti ja kevyt kuorma-autojen yleisvaraosat

Lataa 

PRIDno-2022-4993

Päätöspäivämäärä

16.11.2022

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia ja ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa (Vertailu Autotarvikkeet osa 1. Henkilö-, paketti- ja kevyt kuorma-autojen yleisvaraosat). Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että saadut tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.


Kokonaistaloudelliset valintakriteerit
Maksimipisteet ovat 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:

HINTA max. 75 pistettä.
- kohderyhmän nettohinnoiteltujen tuotteiden yhteishinta.
(hankintayksikön toimesta hintavertailusta poistettiin polttoainesuodattimet ajoneuvoihin Ford Fiesta JKA-502 ja Ford Focus TNZ-514, koska osa ei ole vaihdettavissa näihin ajoneuvoihin).

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET max. 25 pistettä jakautuen seuraavasti:

Palvelukuvaus max. 15 p
-arvioitavana yhteistoiminta-alueen noutopisteiden sijainnit, tuotevalikoima, 
tuotenimikkeiden määrä, tilaamistavat ja toimitusajat tilauksesta.

Tuoteominaisuudet max. 10 p
-varaosien ja kemikaalien tuoteominaisuudet arvioidaan annettujen tuotetietojen 
perusteella.

Arviointikriteerit kuvattu tarkemmin liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä.

Tarjousten arviointi ja vertailu
Hintapisteet/kokonaishinnoittelu: halvin tarjottu kokonaishinta saa enimmät hintapisteet ja muut kokonaishinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet).

Muille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet). 

Toiminnallisten ominaisuuksien hintapisteet lasketaan yhteen hintapisteiden kanssa.

Tarjousten kokonaispisteet jakautuvat seuraavasti:
Länsi-Suomen Varaosapiste Oy 97,00 p ja Alkuperäistuonti Oy 73,88 p.

Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Kuvaus

Hankinta koskee Porin kaupungin sekä yhteistoimintatahojen tarpeisiin hankittavia moottoriajoneuvojen (henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen sekä työkoneiden)  yleisvaraosia  ja kemikaaleja. Hankintakokonaisuuden arvioitu kokonaisarvo on 1 200 000 € ja siten EU-​kynnysarvon ylittävä. Kyseessä on Porin kaupunginhallituksen määrittämä yhteishankinta,​jotka hankintapalvelut kilpailuttaa ja joista hankintapäällikkö tekee hankintapäätöksen. Hankintaa on valmisteltu Porin kaupungin Teknisen toimialan infrayksikön edustajien kanssa.

Hankintailmoitus julkaistiin Tarjouspalvelu.fi/Pori – portaalin kautta Hilmassa 24.9.2022. Tarjousaika päättyi 31.10.2022 klo 12.00. Hankintamenettely oli avoin. Osatarjous oli mahdollinen.

Hankinta ja hankintapäätös on jaettu kohderyhmiin seuraavasti:
Osa 1. henkilö-. paketti- ja kevyt kuorma-autojen yleisvaraosat
Osa 2. kuorma-autojen ja työkoneiden yleisvaraosat
Osa 3. kemikaalit.

 

Tässä hankintapäätöksessä on kyseessä osakokonaisuus 1. henkilö-, paketti- ja kevyt kuorma-autojen yleisvaraosat.

Sopimuskausi alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa 30.11.2024 asti, jonka jälkeen mahdolliset 1 + 1 optiovuotta.

Tilaajilla on oikeus hankkia toimittajalta myös muita kuin tarjouspyynnön "hankinnan kohteen kriteerit" -kohdassa nettohinnoiteltuja tuotteita. Tuotteiden on kuitenkin oltava tarjouspyynnön kohderyhmien mukaisia, joista sopimus on laadittu. Tällöin hintojen tulee olla markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset, ja myynnissä noudatetaan tämän tarjouspyynnön myötä syntyviä sopimusehtoja.

Kyseessä on Porin kaupunginhallituksen määrittämä yhteishankinta, jotka hankintapalvelut kilpailuttaa ja joista hankintapäällikkö tekee hankintapäätöksen. 
Hankintaa on valmisteltu Porin kaupungin Teknisen toimialan infrayksikön edustajien kanssa.

Hankinnassa on mukana: Pori. Tarvittaessa hankintaa tulee voida laajentaa muiden hankintapalveluiden yhteistoimintatahojen sekä konserniyhtiöiden käyttöön sopimuskauden aikana niiden tarpeiden mukaan. Näissä tapauksissa tulee aina ensin olla yhteydessä Porin kaupungin hankintapalveluihin.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat kohderyhmään 1: Alkuperäistuonti Oy ja Länsi-Suomen Varaosapiste Oy.

Päätös

Päätetään, edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että autotarvikkeet kohderyhmään osa 1. Henkilö-, paketti- ja kevyet kuorma-autojen yleisvaraosat sopimustoimittajaksi valitaan Länsi-Suomen Varaosapiste Oy.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäälikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö