§ 9 Lehti-ilmoitusten julkaiseminen

Lataa 

PRIDno-2019-6233

Päätöspäivämäärä

3.7.2020

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:

Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia, suuresta määrästä johtuen, ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjousten kelpoisuustaulukossa (ve Lehti-ilmoitusten julkaiseminen.pdf).

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:

Valintaperusteena on soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Puitejärjestelyyn (jonka ehtoja ei ole ennalta määritelty) valitaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat.

Liitteenä tarjouspyyntö (Lehti-ilmoitusten julkaiseminen.pdf) ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko (ve Lehti-ilmoitusten julkaiseminen.pdf)

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

.

Päätös

Päätetään, että ilmoituspalveluja ostetaan tarpeiden (mm. kohderyhmä, alueellisuus, vaikuttavuus) mukaan, määräaikaan mennessä kelpoisen tarjouksen antaneilta tarjoajilta, jotka olivat: Lalli Oy, Satakunnan Viikko; Sanoma Media Kustannus Oy, Porilaine; Sanoma Media Kustannus Oy, Satakunnan Kansa; Satakunnan Markkinointi ja mediakustannus Oy, Uusi Pori.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö