§ 2 Lukkoasennuspalvelut

Lataa 

PRIDno-2021-4355

Päätöspäivämäärä

9.2.2022

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia ja ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa (Vertailu Lukkoasennuspalvelut.pdf).

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että saadut tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

 

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit
Maksimipisteet ovat 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:

Hinta koostuu tuotteiden ja työn hinnasta sekä matkakustannuksista seuraavasti:

- tuotteiden hinnan osuus on 35 p

- huolto- ja korjaustyö arkipäivisin klo 07.00 - 16.00, alv 0 %.
       - mekaaniset lukot (lukitukset, heloitukset ja sarjoitukset), 25 p
       - sähköiset lukot (lukitukset, heloitukset ja sarjoitukset), 25 p

- huolto- ja korjaustyö arkipäivisin klo 16.00 - 07.00, alv 0 %
       - mekaaniset ja sähköiset lukot (lukitukset, heloitukset ja sarjoitukset), 5 p

- huolto- ja korjaustyö viikonloppuisin, alv 0 %
       - mekaaniset ja sähköiset lukot (lukitukset, heloitukset ja sarjoitukset), 5 p

- matkakulut yli 15 km säteellä Porin keskustasta (torilta) lukien, alv 0 %, 5 p.

 

Tarjousten arviointi ja vertailu
Hinnat lasketaan yhteen siten, että tuotteet kappalehintoina ja työ tuntihinnan mukaan.Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: maksimipisteet * halvin tarjottu hinta / ko. tarjouksen hinta). Hintavertailussa käytetään annettuja yksikköhintoja. Tuotteet ja työt pisteytetään erikseen ja lopuksi pisteet lasketaan yhteen, muodostaen tarjousten yhteishintapisteet.

Puitejärjestelyyn valitaan kolme eniten pisteitä saanutta tarjousta. Mikäli tarjouksia on alle kolme, voidaan valita vähemmän.

Tarjousten kokonaispisteet jakautuvat seuraavasti:
Porin Lukko Oy 95,00 p ja Certego Oy Pori 94,44 p.

Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertavertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

 

Päätös

Päätetään, edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että lukkoasennuspalveluista muodostetaan puitejärjestely edellä mainitulle sopimuskaudella ja lukkoasennuspalveluiden toimittajiksi valitaan seuraavat toimittajat mainitussa järjestyksessä:
1. Porin Lukko Oy ja 2. Certego Oy Pori.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö