§ 17 Painopalvelut ja -tuotteet

Lataa 

PRIDno-2021-1448

Päätöspäivämäärä

1.9.2021

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankintaan liittyy useita kelpoisuus-​ja vähimmäisvaatimuksia ja ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa 
(Vertailu_​Painopalvelut ja -tuotteet.pdf). 

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todetaan,​ että Mainosmasiina Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena, koska useampi kelpoisuusvaatimukseen liittyvä selvitys puuttui tai oli puutteellinen. Muut saadut tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuus-​ ja vähimmäisvaatimukset.

 

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Sopimustoimittajat valitaan kohderyhmittäin (osa-alueittain) ja valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. 

KOHDERYHMÄ 1.  Perusvalikoimatuotteet. Valitaan yksi, kokonaistaloudellisesti edullisin, sopimustoimittaja.

Maksimipisteet ovat 110 pistettä, ​jakautuen seuraavasti:

HINTA max 85 p
- Kokonaishinnoittelu: halvin tarjottu kokonaishinta saa enimmät hintapisteet ja muut kokonaishinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet)

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET  max 15 pistettä jakautuen seuraavasti:
- Palvelukuvaus, max 15 p: arvioidaan ja pisteytetään tarjousten arviointityöryhmässä seuraavasti:

- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p 
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta/palvelusta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/ korkeimmat arviointipisteet).

LISÄPISTEMAHDOLLISUUS 10 p
- Työllisyysehto: vastaamalla 'kyllä' vapaaehtoiseen työllistämisehtoon, tarjoajalla on mahdollisuus 10 lisäpisteeseen.

 

Tarjousten kokonaispisteet kohderyhmässä 1. jakautuivat seuraavasti:

Allone Print Oy 107,00 p; Grano Oy 99,08 p; Niini Co Oy 91,43 p; Kari Media Group Oy, Printworks 88,13 p; Newprint Oy 82,00 p; Laine Direct Oy 71,87 p; Punamusta Oy 71,27 p.

Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

 

------------------------------------------------------

KOHDERYHMÄ 2. Lisätuotevalikoima, erilaiset painotuotteet.

Hankintapalvelut on päätynyt siihen, että kohderyhmä 2. osalta hankinta keskeytetään. Hankinnan tarjouspyyntö kyseisen kohderyhmän osalta on virheellinen sen suurpiirteisyyden ja monitulkintaisuuden vuoksi, jonka vuoksi tarjoukset eivät olleet yhteismitallisia eikä tasapuolista vertailua voitu näin ollen toteuttaa. 

Päätös

Päätetään painopalvelut ja -tuotteet hankinnasta seuraavasti:

Hylätään Mainosmasiina Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena, koska useampi kelpoisuusvaatimukseen liittyvä selvitys puuttui tai oli puutteellinen.

KOHDERYHMÄ 1: edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein sopimustoimittajaksi valitaan Allone Print Oy.

KOHDERYHMÄ 2: keskeytetään edellä mainituin perustein. Palvelujen ja tuotteiden tarvetta, laajuutta sekä hankintatapaa tullaan tarkastelemaan jatkossa uudesta tarkoituksenmukaisemmasta näkökulmasta. 

 

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö