§ 8 Rakennustarvikkeet, -maalit ja -puutavara, osa 3. Rakennuspuutavaran hankinta

Lataa 

PRIDno-2021-854

Päätöspäivämäärä

19.5.2021

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia ja ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa (Ve_Rakennuspuutavara).

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että saadut tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:

Hinta max. 65 pistettä
- kohderyhmän nettohinnoiteltujen tuotteiden yhteishinta.

Hintapisteet/kokonaishinnoittelu: halvin tarjottu kokonaishinta saa enimmät hintapisteet ja muut kokonaishinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet).

Toiminnalliset ominaisuudet max. 35 pistettä, jakautuen seuraavasti:
- tuotevalikoiman laajuus ja alennusehdot max. 10 pistettä
- lisätuotteena tarjottu sahatavara (PL/VL ja AB). Tiedot annettu kohdissa 58.2 ja 58.3, max. 5 pistettä
- noutopaikkojen sijainti ja lukumäärä Porissa ja hankintapalvelujen yhteistoiminta-alueella, max. 5 pistettä
- mahdolliset toimitusmaksut €/km + muut toimituskulut, max. 15 pistettä.

Tarjousten arviointi ja vertailu:
Edellä mainitut toiminnalliset ominaisuudet arvioidaan (0-3) seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitteita = 1 p
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

 Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet).

Toiminnallisten ominaisuuksien hintapisteet lasketaan yhteen hintapisteiden kanssa.

Tarjousten kokonaispisteet jakautuvat seuraavasti:
Satakunnan Osuuskauppa / Kodin Terra Pori 94,00 p. ja Saarikallion Oy, Porin K-Rauta 87,29 p.

Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään, edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että rakennuspuutavaran puitejärjestelyyn, edellä mainitulle sopimuskaudelle, valitaan seuraavat toimittajat mainitussa etusijajärjestyksessä:
1. Kodin Terra Pori
2. Saarikallion Oy, Porin K-Rauta.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö