§ 12 Teleoperaattori- ja puhepalvelujen hankinta 2022

Lataa 

PRIDno-2022-5643

Päätöspäivämäärä

2.11.2022

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus

Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjoajien edellytettiin täyttävän pyydetyt liitteet ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi. Jätetyt tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena oli edellä esitetyllä tavalla paras hinta-laatu -suhde. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteen 4 (Tarjousten vertailuperusteet) lisäksi päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukkossa (VE_Teleoperaattori-ja puhepalvelut 2022.xlsx). Vertailutaulukosta käy ilmi, että kokonaistaloudellisemman tarjouksen jätti Elisa Oyj. 

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Kuvaus

Kuntien Tiera Oy on käynnistänyt hankintalain 49 § mukaisen dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) 4.3.2022. DPS:n kohteena ovat liittymä-, liikenne- ja mobiilidata palvelut ja niiden käyttöä täydentäviä operaattoripalveluita. Tiera toimii omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Tiera toteuttaa Tilaajan kilpailutuksen DPS:n sisäisenä kilpailutuksena Tilaajan toiveiden ja vaatimusten mukaisena. Porin kaupungin hankintapalvelut ja Kuntien Tiera Oy ovat sopineet 23.8. teleoperaattori- ja puhepalvelujen kilpailuttamistoimeksiannosta; kilpailutus toteutetaan Tieran yhteishankintayksikkö -aseman perusteella.
 

Hankinnan kohde ja tavoite

Hankinnan tavoitteena on saada Porin kaupungille sekä muille (Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Huittisten kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Satakuntaliitto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Porin Linjat Oy, Prizztech Oy, Porin YH-Asunnot Oy) kilpailutustoimeksiantoon liittyneille hankintayksiköille kattavat ja hinnoittelultaan kilpailukykyiset sekä asiakkaan tarpeisiin skaalautuvat teleoperaattoripalvelut. Palvelukokonaisuuteen kuuluu seuraavat osa-alueet: 

  1. Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata
  2. Vaihdejärjestelmät ja -palvelut
  3. Tavoitettavuuspalvelut, sisältäen numeroinnin
  4.  Asiakaspalveluratkaisut ja raportointi
  5. Puhelunvälityspalvelu
  6. Muut palvelut

Jokainen yhteishankinnassa mukana oleva hankintayksikkö tekee valitun sopimustoimittajan kanssa asiakaskohtaisen palvelusopimuksen (tarjouspyynnön Liite 9 - Asiakaskohtaisen palvelusopimuksen malli). Sopimus tulee voimaan, kun hankintayksikkö ja sopimustoimittaja ovat sen allekirjoittaneet. 

Sopimuskausi: Asiakaskohtainen palvelusopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin korkeintaan kaksikymmentäneljä (24) kuukautta DPS-liittymissopimuksen päättymisen jälkeen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelusopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Asiakas voi irtisanoa palvelusopimuksen päättymään aikaisintaan kaksitoista (12) kuukautta palvelusopimuksen allekirjoittamisesta. Toimittajalla on oikeus irtisanoa palvelusopimus päättymään kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla. 
 

Hankintaa koskeva menettely ja tarjouspyyntö

Hankinnassa noudatettiin lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Porin kaupungin hankintapalvelut toimii kilpailutuksessa mukana olevien hankintayksikköjen edustajana. Kuntien Tiera Oy on toiminut kilpailutuksessa teknisenä operaattorina ja kilpailutus toteutettiin Tiera puhe + data operaattorikilpailutus hyvinvointialueille ja muille asiakkaille - DPS 2022 dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisenä kilpailutuksena julkaisemalla hankintailmoitus Tarjouspalvelu -portaalissa 14.9.2022 niille tarjoajille, jotka on hyväksytty kyseiseen DPS:än tarjoajiksi.

Kilpailutuksessa oli kyse EU-kynnysarvon ylittävästä palveluhankinnasta, joka kilpailutettiin hankintalain 49 §:n mukaisessa DPS:sä 52 § mukaisella DPS:n sisällä toteutettavalla kilpailutuksella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena oli paras hinta-laatu -suhde. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 4 (Tarjousten vertailuperusteet).

Määräajat

Tarjouspyynnössä asetetiin tarjouksen toimittamisen määräajaksi 4.10.2022 16:00. Tarjousten tekemisen perustana olevien kuuluvuuskartoitusten laajuuteen vedoten jätettiin pyyntö tarjousajan pidentämisestä. Pyynnön perusteella määräaikaa päätettiin jatkaa ja uudeksi määräajaksi asetettiin 11.10.2022 18:00. Hankintayksikkö julkaisi myös korjausilmoituksen 5.10.2022, jonka yhteydessä tehtiin vähäisiä korjauksia ja täsmennyksiä sekä jatkettiin määräaikaa, asettaen uudeksi määräajaksi 18.10.2022 16:00. 

Saadut tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää Tarjouspalvelu-portaalin kautta. Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta:

  • 18.10.2022 10:36:31        Elisa Oyj (0116510-6)
  • 18.10.2022 14:24:59        DNA Oyj (0592509-6)

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että teleoperaattori- ja puhepalvelut -hankinnan sopimustoimittajaksi valitaan Elisa Oyj.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Konsernipalvelut/ Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö