§ 16 Vaihtomattopalvelut

Lataa 

PRIDno-2019-3121

Päätöspäivämäärä

28.11.2019

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia, suuresta määrästä johtuen,
ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjousten kelpoisuustaulukossa
(ve19 Vaihtomattopalvelut.pdf).

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää tarjousten olevan hankinta-asiakirjoissa asetettujen ehtojen ja vaatimusten mukaisia. Hankintayksikön tulee hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa hankinta-asioissa esitettyjä vaatimuksia.

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että Lindström Oy:n ja Nykypesu Oy:n tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja tarjouspyyntöä vastaamattomana hylätään Berendsen Textile Service Oy:n tarjous seuraavin perustein:

Tarjouspyynnössä on vaadittu, että tarjoaja toimittaa matosta näytemallin tarjouksen jättöaikaan mennessä osoitteeseen: Hankintapalvelut, Otavankatu 5 A 3 krs. 28100 PORI.
Näytemallia ei ole toimitettu.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:
Vertailukriteerinä on halvin kokonaishinta (100 pistettä).

Tarjousten arviointi ja vertailu
Tarjousten kokonaishintapisteet jakautuivat seuraavasti: Nykypesu Oy 100 p, Lindström Oy 71,84 p.
Liitteenä tarjouspyyntö (HAN19 Vaihtomattopalvelut.pdf) ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko (ve19 Vaihtomattopalvelut.pdf).

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään, että Berendsen Textile Service Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Päätetään, edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että vaihtomattopalveluiden sopimustoimittajaksi ajalle 1.2.2020 – 31.1.2022, jonka jälkeen tilaajalla on optio sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana, kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla valitaan Nykypesu Oy.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö