§ 178 Perusopetuksen virkarehtoreiden palkkaus 1.8.2022 alkaen

Lataa 

PRIDno-2022-5252

Päätöspäivämäärä

17.10.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintasäännön 21 §:n mukaan henkilöstöjohtaja päättää palkoista, palkkausjärjestelmistä ja palkkausjärjestelmien soveltamisesta, ellei päätösvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle.

Kuvaus

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Viranhaltijan palkka määräytyy peruspalkan mukaan erikseen I ja erikseen II kalleusluokan kunnissa, ellei asianomaisessa osiossa tai liitteessä ole toisin sovittu. Pori kuuluu kalleusluokkaan II. Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka määräytyy OVTES 2022–2025 Osio B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset II Palkka pykälän 3 mukaan. Rehtori sijoittuu palkkaperusteryhmien lukumäärän perusteella tiettyyn hinnoittelutunnukseen. OVTES:in osio B:n I Soveltaminen ja palkkaperusteryhmä pykälässä 2 on kuvattu tarkemmin palkkaperusteryhmien muodostumista. OVTES palkat ja palkkiot 1.5.2022 lukien ovat OVTES:in Palkkaliite-osiossa. OVTES:in palkkaliite antaa tietylle hinnoittelutunnukselle palkkavälyksen.

Porin kaupungilla on käytössä perusopetuksen virkarehtorien palkkamalli, jossa perusopetuksen virkarehtoreiden palkkaus palkkavälyksen sisällä määritellään lukuvuosittain palkkaperusteryhmien mukaisesti. Malli on otettu käyttöön 1.8.2021 alkaen henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätöksellä 18.6.2021 § 107.

Palkkamallissa kunkin OVTES:n antaman palkkavälyksen suuruus tarkastellaan sekä palkkaperusteryhminä että euroina. Jokainen palkkaperusteryhmän lisäys hinnoittelutunnuksen välyksen sisällä korottaa perusopetuksen rehtorin palkkaa. Vastaavasti palkkaperusteryhmän väheneminen pienentää rehtorin palkkaa. Mallissa on huomioitu myös hinnoittelutunnusten palkkavälysten osittainen päällekkäisyys.

Nykyisessä mallissa palkkaperusteryhmien lisääntymisen vaikutus palkkaan ei kuitenkaan ole yhtä suuri palkkahaitarin jokaisessa kohdassa. Suurimmillaan palkkaperusteryhmien välinen euromääräinen välys on 77,65 euroa, kun pienimmillään euromääräinen välys on 0,75 euroa. Työnantaja ja ammattijärjestö (OAJ/JUKO) ovat yhteistyössä valmistelleet mallin päivityksen, jossa pienimmän euromääräisen välyksen arvoa kasvatetaan 28 euroon. Muutoksella on tosiasiallista vaikutusta neljän perusopetuksen virkarehtorin palkkaukseen. Kustannusvaikutus on tällä hetkellä yhteensä noin 1000 euroa kuukaudessa, mutta oppilasmäärien pienentyessä ikäluokkien koon laskiessa palkkaperusteryhmien määrä kaikissa kouluissa tulee laskemaan lähitulevaisuudessa. Lisäksi OVTES uudet määräykset koskien peruskoulun rehtorien tehtäväkohtaista palkkaa astuvat voimaan 1.8.2023 lukien, jolloin palkkausmalli tulee uudelleen päivitettäväksi ensi lukuvuotta varten. Palkat päivitetään vastaamaan sopimuksen mukaista tilannetta myös ennen mainittua päivämäärää, mikäli esimerkiksi 1.10.2022 jaettavaksi tulevasta keskitetystä erästä aiheutuu palkantarkistuksia.

Päätös

Liitteenä oleva perusopetuksen virkarehtorien palkkamalli otetaan käyttöön 1.8.2022 lukien.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut. HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö