§ 40 Porin Kauppatorin yleissuunnitelma

Lataa 

PRIDno-2021-3904

Päätöspäivämäärä

30.9.2021

Päätöksen tekijä

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Valinnan tärkeysjärjestys oli 1) hinta, 2) Toiminnalliset ominaisuudet, joista arvioitiin työryhmän kokemusta ja osaamista, alustavaa työsuunnitelmaa sekä esitettyjä tuntimääräarvioita. Ohjausryhmä arvioi tarjoukset kokouksessaan 28.9.2021. 

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Ramboll Finland Oy. Toiminnallisilta ominaisuuksiltaan tarjoukset olivat tasavertaisia ja vastasivat tilaajan tarvetta hyvällä tasolla.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 4§:n nojalla toimintayksikön esimies päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, joiden arvo on enintään 60 000 euroa. Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Porin Kauppatorin yleissuunnitelman laatiminen hankitaan Ramboll Finland Oy:ltä.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrajohtamisen toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö