§ 5 Geoverkko/yhdistelmälujitteen hankinta

Lataa 

PRIDno-2020-124

Päätöspäivämäärä

5.10.2020

Päätöksen tekijä

Kadunrakennusmestari

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Onninen Oy.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin halvimman hinnan perustein, että Geoverkko/yhdistelmälujite hankitaan Onninen Oy:ltä.

Allekirjoitus

Tommi Välimaa, kadunrakennusmestari, Tekninen toimiala, infran rakentamisen toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö