§ 38 Kuntalain 92 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen

Lataa 

PRIDno-2019-3500

Päätöspäivämäärä

5.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Kuntalain mukaan kunnan omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja sen arvoa turvaavasti. Edelleen kunnallisessa omistajaohjauksessa on otettava huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnanhallituksen tehtävänä on mm. vastata kunnan talouden hoidosta ja valvoa kunnan etua.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan harjoittamalla maapolitiikalla ei tule vaikeuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja siten elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kaavoituksen toteutumista. 
 

Päätös

Päätän käyttää kuntalain 92 §:n perusteella otto-oikeutta teknisen lautakunnan 23.6.2020 tekemiin päätöksiin § 136 ja § 137 Reposaaressa sijaitsevien huvilapalstojen vuokra-aikojen jatkamisesta ja siirtää ko. asiat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asia saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn kaupunginhallituksen kokouksessa 10.8.2020.
 

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja 

Organisaatiotieto

Hallintoyksikkö