§ 87 Poikkeaminen, 413-412-4-188, Lavia

Lataa 

PRIDno-2019-5041

Päätöspäivämäärä

24.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-75 24.10.2019:

”Poikkeamista haetaan omakotitalon 140 m², talousrakennuksen 40 m² ja saunan 25 m² rakentamiseksi tilalle Helmilä 413-412-4-188 Lavian kylässä. Tilan pinta-ala on 2,07 ha ja se on ennestään rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta.  

Kiinteistön alueella ei ole asemakaavaa, mutta se sijaitsee asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä. Kulku rakennuspaikalle tapahtuu olemassa olevaa ajoyhteyttä pitkin asemakaavan puistoalueen läpi. Asemakaavamääräysten mukaan puistoalueelle saa tehdä tarpeellisia kulkuteitä. Alueella ei ole yleiskaavaa. Satakunnan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A).

Hanke poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n määräyksestä, jonka mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Rakennuspaikka sijaitsee Laviassa asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella. Rakennukset ovat liitettävissä kaava-alueen vesi- ja viemäriverkostoon. Kulku kiinteistölle tapahtuu olemassa olevaa ajoyhteyttä pitkin ja asemakaavassa on sallittu tarpeellisten kulkuteiden tekeminen puistoalueelle. Rakennusten etäisyys rantaviivasta on noin 140 metriä, jolloin rannan ja pihapiirin väliin jää riittävä rakentamisesta vapaa alue. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö