§ 21 Poikkeaminen, 413-412-4-189, Lavia

Lataa 

PRIDno-2020-185

Päätöspäivämäärä

24.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-10 21.2.2020:

”Poikkeamista haetaan 25 k-m² suuruisen saunarakennuksen muuttamiseksi loma-asunnoksi ja laajentamiseksi 100 k-m²:llä kiinteistöllä Siniranta 413-412-4-189 osoitteessa Sinirannantie 38. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1,54 ha. Hakijoille on aiemmin myönnetty poikkeaminen ja heillä on voimassa oleva rakennuslupa rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi loma-asunnoksi ja laajentamiseksi 68 k-m²:llä. Käyttötarkoituksen muutosta ja laajennusta ei ole kuitenkaan lähdetty toteuttamaan. Poikkeamishakemuksen tarkoituksena on mahdollistaa voimassa olevaa rakennuslupaa suuremman laajennuksen rakentaminen.

 

Kaavatilanne

Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

Satakunnan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A).

 

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä, jolle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

 

Naapurien kuuleminen

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

 

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Kyseessä on olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen ja laajentaminen. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan tavanomaista suurempi eikä laajentaminen ylitä rakennusjärjestyksessä määrättyä rakentamisen enimmäismäärää. Käyttötarkoituksen muuttamiseen hakijoilla on voimassa oleva rakennuslupa. Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö