§ 38 Poikkeaminen, 413-412-5-30, 413-412-5-56, 413-412-5-80, 413-412-5-81, Susikoski

Lataa 

PRIDno-2019-2272

Päätöspäivämäärä

21.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-36 21.5.2019:

”Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikkö hakee poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksistä ajoneuvoliittymän ja pysäköintialueen rakentamiselle Lavian yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen ja pysäköinnin järjestämiseksi. Noin 2900 m² suuruinen rakennuspaikka muodostuu tiloista 413-412-5-30, 413-412-5-56, 413-412-5-80, 413-412-5-81 ja sen osoite on Tampereentie 15. Osa rakennuspaikasta on rakennettu pysäköintialueeksi ja muilta osin se on rakentamaton.  

Alueella on voimassa Lavian kunnanvaltuuston 3.5.1989 hyväksymä rakennuskaava, jossa rakennuspaikka on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL). Rakennuskaavassa on osoitettu Tampereentieltä rakennettavien ajoneuvoliittymien likimääräiset sijainnit. Suunnitellun ajoneuvoliittymän sijainti poikkeaa rakennuskaavassa osoitetusta noin 20 metriä. Suunniteltu pysäköintialue rakennetaan viereisessä korttelissa sijaitsevan koulun pysäköintiä ja liikennejärjestelyjä varten. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.  

Poikkeamista koskevasta hakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kirjeitse maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti ja pyydetty lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Lausunnossaan ELY-keskus ei estä suunnitellun liittymän rakentamista, mutta toteaa ettei kyseessä oleville kiinteistöille tulla myöntämään muita uusia liittymiä Tampereentieltä. Hakemukseen liittyen saapui kaksi muistutusta. Ensimmäisessä muistutuksessa katsotaan pysäköintialueen olevan kaavamääräysten vastainen ja sen toteuttamisen arvioidaan edellyttävän asemakaavamuutoksen laadintaa, koska pysäköintialue ei palvele kyseisen korttelialueen rakennuksia. Toisessa muistutuksessa arvioidaan suunnitellun liittymän olevan vaarallinen rajallisesta näkyvyydestä, tien kaartumisesta, liikennemääristä ja ajonopeuksista johtuen.

Hakija on laatinut vastineen, jossa todetaan hankkeen tavoitteena olevan koulukuljetusten turvallinen järjestäminen ja pysäköintitilan lisääminen koulun toimintaa varten. Liittymän rakentaminen asemakaavan mukaiseen liittymäkohtaan on maasto-olosuhteista ja korkeuseroista johtuen haastavaa. Tästä syystä liittymä tehdään vain sisäänajoa varten ja se sijoitetaan liikenteellisesti parempaan paikkaan.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Liittymä ja pysäköintialue mahdollistavat turvallisen koulukuljetuksen ja koulun toiminnan kannalta tarpeellisen pysäköinnin järjestämisen. Liittymä on tarkoitus rakentaa liikenteellisesti parempaan paikkaan ja se tehdään vain sisäänajoa varten. Suunnitellun liittymän rakentamisen jälkeen kiinteistöille ei ole tarvetta rakentaa muita liittymiä Tampereentieltä. Hanke ei poissulje myöhempää asemakaavan mukaista asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentamista. Hanke ei edellytä asemakaavan muutosta, vaan se voidaan käsitellä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisena poikkeamisena. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö