§ 3 Poikkeaminen, 413-412-5-58, Lavia

Lataa 

PRIDno-2019-6092

Päätöspäivämäärä

14.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-3 14.1.2020:

”Poikkeamista haetaan 18 k-m² suuruisen lämpölaitosrakennuksen ja pellettisiilon rakentamiseksi Lavian yhtenäiskoulun läheisyyteen kiinteistölle 413-412-5-58. Rakennuksen tarkoituksena on tuottaa pääosin pellettilämpöä koulurakennukselle. Hakija on tehnyt Pori Energia Oy:n kanssa sopimuksen lämmön myynnistä ja toimittamisesta.

 

Kaavatilanne

Alueella on voimassa 4.5.1970 vahvistettu Lavian kirkonseudun rakennuskaava, jossa kiinteistön alue on liikennealuetta (LT). Alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Satakunnan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A) ja valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä Lavian kirkonkylän raitti (kh1).

 

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

 

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Poikkeamista koskevasta hakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kirjeitse maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Lisäksi hakija on pyytänyt hankkeesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon, koska rakennus sijoittuu asemakaavassa maantien liikennealueelle. Kuulemisen yhteydessä naapureilta saatiin yksi muistutus, jossa toivotaan lämpövoimalan aiheuttavan valmistuttuaan mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja asukkaille. Lisäksi rakennusvaiheessa pyydetään huomioimaan melu-, haju- ja muut mahdolliset haitat sekä toivotaan liikennöinnin suunnittelua turvalliseksi ja toimivaksi koulualueella rakennuksen valmistuttua. Lisäksi rakennushankkeesta vastaavan toivotaan huolehtivan rakennustyömaan siistimisestä urakan päättyessä. ELY-keskuksen lausunnon mukaan kyseessä on vanha asemakaavassa osoitettu tievaraus, jota ei ole osoitettu voimassa olevassa Satakunnan maankuntakaavassa. Aluevaraus ei ole enää tarpeellinen ja asemakaavan tievarauksesta voidaan luopua. Poikkeamislupahakemusta voidaan puoltaa, mikäli kaupunki sitoutuu muuttamaan tai kumoamaan asemakaavan liikennealuevarauksen kiinteistön osalta viiden vuoden sisällä.     

 

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kyseessä on koulurakennuksen lämmöntuotannolle tarpeellinen rakennus ja pellettisäiliö, jotka sijoittuvat koulun läheisyyteen riittävän etäälle alueen asuinrakennuksista. Rakennuslupahakemuksessa, rakentamisen aikana ja rakennuksen valmistuttua hakijan tulee huomioida naapurin muistutuksessa esitetyt asiat ja minimoida mahdolliset haitat ympäristölle. Kaupunki sitoutuu laatimaan asemakaavamuutoksen ja muuttamaan liikennealuevarauksen kyseisen kiinteistön osalta viiden vuoden sisällä. Hankkeella ei ole vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin. Hakemuksen mukainen rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö