§ 4 Poikkeaminen, 609-1-26-345, KOY Porin Halli

Lataa 

PRIDno-2019-90

Päätöspäivämäärä

4.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-1 30.1.2019:

”KOY Porin Halli hakee poikkeamista käyttämättömän rakennusoikeuden siirtämiseksi tontilla, rakennusalan rajan ylitykseen pihan puolella, kerrosluvun ylitykseen (VI+u --> VII) ja asumiseen osoitetun prosenttiluvun ylitykseen (40 % --> 47%). Poikkeamiset on tarkoitettu palaneen, pelastustöissä vaurioituneen ja puretun rakennuksen korvaamiseksi uudella. Tontti on asemakaavassa osoitetun liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-31).

Poikkeamista koskevasta hakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kirjeitse maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Hakemukseen liittyen saapui kaksi muistutusta. As Oy Porin Isolinnankatu 14 muistutuksessa viitataan rakennusoikeuden ylitykseen, asemakaavan määräykseen kaupunkikuvan huomioimisesta, KOY Porin Hallin vireillä olevaan asemakaavan muutokseen ja tiedottamisen puutteeseen. Toisessa muistutuksessa viitataan KOY Porin Hallin autopaikkarasitteisiin, jotka sijaitsevat As Oy Porin Säveltäjänlinnan autopaikoitustalossa.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Asiaa on lisäksi käsitelty kaksi kertaa julkisivutoimikunnassa. Työryhmä puoltaa hakemusta. Poikkeamisen myötä tontin kokonaisrakennusoikeus ei ylity, eikä hankkeella ole kaupunkikuvaa heikentäviä vaikutuksia. Poikkeaminen ei suoranaisesti liity vireillä olevaan asemakaavan muutokseen, jonka osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt järjestetään osana kaavaprosessia. Tiedottaminen suoritettiin naapuriyhtiöiden rekistereihin toimittamiin yhteystietoihin asetusten ja hyviksi havaittujen käytäntöjen mukaisesti. Poikkeamisella ei ole vaikutusta rasitteisiin, jotka kuuluvat rakennuslupaprosessin mukaisiin toimenpiteisiin.

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti KOY Porin Hallin hakemuksen mukaisen poikkeamisen.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 - 174 §

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

 

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö