§ 67 Poikkeaminen, 609-21-32-1, Karjaranta

Lataa 

PRIDno-2019-2174

Päätöspäivämäärä

2.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-57 30.8.2019:

”Poikkeamista haetaan olemassa olevan rakennuksen laajentamiseksi 5-kerroksisella 763 k-m² suuruisella lisärakennuksella Porin kaupungin Karjarannan kaupunginosan tontilla 609-21-32-1 osoitteessa Vapaudenkatu 1. Laajennusosa sijoittuu pääosin asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle ja osin rakennusalalle, jolla suurin sallittu kerrosluku on I. Lisäksi olemassa olevaan rakennukseen tehdään 35 k-m² suuruiset ullakkotilat ja parveke sekä muutoksia ikkunoihin. Tontin pinta-ala on 3228 m² ja rakennusoikeus 4000 k-m². Piirustusten mukaan rakennuksen nykyinen kerrosala on 3078 k-m², jolloin laajennuksen ja muutosten jälkeinen käytetty rakennusoikeus tulee olemaan 3876 m².  

Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa (vahvistettu 27.10.1999) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-34). Kaavamerkintään liittyy suunnittelumääräys: Rakennuksen kellarikerrokseen voidaan sijoittaa työ- ja varastotiloja. Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeään rakennukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lisäksi rakennukseen kohdistuu merkintä sr-18: Kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus. Rakennuslain 135 pykälän 1 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvallisesti merkittävä luonne säilyy.

Hanke poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Poikkeamishakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kirjeitse maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Asiasta saatiin yksi naapurikiinteistön muistutus, jossa vastustetaan rakennuksen laajentamista asemakaavan vastaisesti. Hakija on neuvotellut muistutuksen tekijän kanssa ja he ovat yhdessä sopineet rakennussuunnitelmiin tehtävistä muutoksista. Muistutuksen tekijä on hyväksynyt muutetut suunnitelmat ja perunut muistutuksensa.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa, mutta rakennuslupavaiheessa suunnitelmia tulee täydentää polkupyörien pysäköinnin ja piha-alueiden osalta rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Lisäksi lupavaiheessa edellytetään tarkempia suunnitelmia laajennusosan julkisivuista ja hankkeesta tulee pyytää Satakunnan museon lausunto. Tontin jäljellä oleva rakennusoikeus on suunniteltu käytettäväksi kaavan mukaisista rakennusaloista ja kerrosluvuista poikkeavasti. Rakennettava laajennus vastaa korkeudeltaan olemassa olevaa rakennusta ja soveltuu alueen muuhun rakennuskantaan. Hanke ei aiheuta merkittävää haittaa rakennuksen kaupunkikuvallisille arvoille. Olemassa olevaan rakennukseen tehtävät ullakkotilamuutokset voidaan katsoa vähäisiksi. Naapurikiinteistö on antanut suostumuksensa hankkeelle suunnitelmiin tehtyjen muutosten jälkeen. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä. Rakennuslupavaiheessa suunnitelmia tulee täydentää rakennuksen julkisivujen, polkupyöräpysäköinnin ja piha-alueiden osalta sekä pyytää hankkeesta Satakunnan museon lausunto.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ suuruinen maksu (KV 24.3.2014 § 35).

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö