§ 47 Poikkeaminen, 609-25-115-6, Vähärauma

Lataa 

PRIDno-2019-2471

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-41 6.6.2019:

”Poikkeamista haetaan olemassa olevan 1400 m² suuruisen liikerakennuksen 2. kerroksessa sijaitsevien opetustilojen muuttamiselle asuintiloiksi Porin kaupungin Vähärauman kaupunginosan tontilla 609-25-115-6 osoitteessa Ojurintie 2. Muutettava tila on kooltaan 303 m² ja tiloihin on tarkoitus rakentaa 5 uutta asuntoa. Rakennuksessa on nykyisin 2 asuntoa ja asuintilojen kerrosala yhteensä noin 140 m².

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Kyseessä olevalle rakennusalalle on asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta 1400 m². Rakennusalaan kohdistuu merkintä, jonka mukaan rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten 10 %. Hakemuksen mukainen rakentaminen poikkeaa asuinhuoneistojen kerrosalaa koskevasta määräyksestä. Lisäksi muutostöiden myötä rakennusalalle osoitettu rakennusoikeus ylittyy 60 m² (4 %). Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen ja naapurit ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle.  

Hakija on toimittanut hakemuksen kohteena olevaa ja viereistä tonttia koskevan, 7.5.2019 päivätyn, asemakaavan muutosanomuksen. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaava vastaamaan rakennusten tulevaa käyttötarkoitusta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Muutostyöt toteutetaan olemassa olevan rakennuksen sisätiloissa, jolloin rakennuksen ulkoiset muutokset jäävät vähäisiksi. Rakennusalan kokonaisrakennusoikeuden ylittäminen on kokonaisuus huomioon ottaen vähäistä. Viereinen LPA-tontti on osin hakijan hallinnassa, jolloin riittävä autopaikkojen järjestäminen on mahdollista. Osalle korttelista laaditaan asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on osoittaa tonteille riittävä määrä rakennusoikeutta sekä tulevan käytön mukaiset käyttötarkoitukset, tarkentavat suunnittelumääräykset ja autopaikkamitoitukset. Rakennuksen muutostyöt tullaan huomioimaan tulevassa asemakaavamuutoksessa. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö