§ 2 Poikkeaminen, 609-401-14-160, Alakylä

Lataa 

PRIDno-2019-5612

Päätöspäivämäärä

14.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-2 14.1.2020:

”Poikkeamista haetaan 95 m² suuruisen lomarakennuksen muuttamiseksi pysyväksi asuinrakennukseksi kiinteistöllä Kanto 609-401-14-160 Porin Alakylässä osoitteessa Kantotie 21. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1350 m². Muutettavan loma-asunnon lisäksi rakennuspaikalla on saunarakennus 25 m² ja talousrakennus 30 m².

 

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöö yleiskaava (KV. hyväksynyt 24.3.1997), jossa alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).

Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

 

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä, jolle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa. Määräystä sovelletaan myös rakennuksen olennaiseen käyttötarkoituksen muutokseen.

MRL 116 §:n mukaan rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2000 m².

Porin kaupungin rakennusjärjestyksen 19 §:n mukaan rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 2000 m².

 

Naapurien kuuleminen

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

 

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Rakennuspaikka sijaitsee tiiviisti rakennetulla alueella, jolla on nykyisin runsaasti pysyvää asutusta. Alue on yleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka, joka on pysyvään asumiseen sovelias rakentuneessa ympäristössä. Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö