§ 24 Poikkeaminen, 609-412-1-307, Kellahti

Lataa 

PRIDno-2020-65

Päätöspäivämäärä

10.3.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-18 10.3.2020:

”Poikkeamista haetaan loma-asunnon 134 k-m² ja autokatoksen 53 m² rakentamiseksi kiinteistölle Nurmiranta 609-412-1-307 osoitteessa Tuulenpesäntie 29. Rakennuspaikalta puretaan vanha loma-asunto 54 k-m² ja saunarakennus 30 k-m². Olemassa oleva talousrakennus/katos 26 k-m² säilytetään, jolloin rakennettu kerrosala hakemuksen mukaisen rakentamisen jälkeen tulisi olemaan yhteensä 160 k-m². Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,5023 ha.

 

Kaavatilanne

Kiinteistön alueella ei ole ranta-asemakaavaa. Oikeusvaikutuksettomassa Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöön yleiskaavassa (KV hyv. 24.3.1997) alue on loma-asuntoaluetta (RA).  

Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

 

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä, jolle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

Porin kaupungin rakennusjärjestyksen 20 §:n mukaan loma-asunnon ja sen yhteyteen rakennettavien saunatilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 125 k-m². Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 155 k-m².

 

Naapurien kuuleminen

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRL 173 §, MRA 86§). Heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

 

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Autokatos tulee toteuttaa riittävän avoimena, kerrosalaan kuulumattomana rakennelmana. Kyseessä on vanha rantarakennuspaikka, jossa vanha loma-asunto ja sauna korvataan uudella suuremmalla loma-asunnolla. Rakentamisen johdosta ei muodostu uutta rakennuspaikkaa. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen mukaisesta rakentamisen enimmäismäärästä ei ole erityisen merkittävä ja hakemukseen liitettyjen havainnekuvien mukainen loma-asunto soveltuu kyseiselle rakennuspaikalle. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisen kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö