§ 55 Poikkeaminen, 609-412-2-492, Kellahti

Lataa 

PRIDno-2019-3079

Päätöspäivämäärä

18.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-51 17.7.2019:

”Poikkeamista haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n määräyksistä 50 m² suuruisen loma-asunnon rakentamiseksi purettavan loma-asunnon tilalle kiinteistöllä Eteläranta 609-412-2-492 osoitteessa Länsirannantie 59. Olemassa olevat sauna 20 m² ja talousrakennus 20 m² säilytetään. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,5087 ha. Alue on oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA). Alueella ei ole ranta-asemakaavaa.

Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä, jolle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

Hakija on suorittanut naapurin kuulemisen. Naapurit ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeuslupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen tulvavaara. Kyseessä on vanha rakennuspaikka, jolla vanha lomarakennus korvataan uudella. Uusi rakennus sijoittuu vanhaa rakennusta paremmalle paikalle etäämmälle rantaviivasta. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö