§ 26 Poikkeaminen, 609-420-1-168, Lampaluoto

Lataa 

PRIDno-2019-226

Päätöspäivämäärä

5.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-24 4.4.2019:

"Poikkeamista haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksistä kerrosalaltaan 30 m² suuruisen rantasaunan rakentamiseksi ranta-asemakaavan maa- ja metsätalousalueelle (M). Rakennuspaikka on Porin kaupungin Lampaluodon kylässä sijaitseva tila Lisman 609-420-1-168, jonka pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2,8425 ha. Saunarakennus liittyy samalla tilalla sijaitsevan omakotitalon käyttöön.

Tilan maa-alueet on 30.8.1985 vahvistetussa ranta-asemakaavassa osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi, loma-asuntojen korttelialueeksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi. Erillispientalon rakennuspaikka on rantaan rajoittumaton ja sillä sijaitsee vuonna 1976 valmistunut omakotitalo ja talousrakennuksia. Suunniteltu rantasauna sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle, jolla ei ole rakennusoikeutta. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.    

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Rantasauna sijoittuu kapealle maa- ja metsätalousalueelle kahden rakennuspaikan väliin, mikä ei nykyisellään muodosta ranta-alueiden suunnitteluperiaatteiden mukaista yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Rantasauna liittyy jo ennen ranta-asemakaavan laatimista olemassa olleen omakotitalon käyttöön eikä muodosta uutta rakennuspaikkaa. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset. Rakentamisessa tulvavaara tulee ottaa huomioon rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. 

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §.

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö