§ 58 Poikkeaminen, 609-432-9-98, Rankun kylä

Lataa 

PRIDno-2019-2990

Päätöspäivämäärä

19.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-53 19.7.2019:

"Poikkeamista haetaan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi 10 vuoden määräajaksi pysyväksi asuinrakennukseksi Porin kaupungin Rankun kylässä sijaitsevalla tilalla Länsiranta 609-432-9-98 osoitteessa Knikkärintie 41. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 5959 m². Vuonna 2018 valmistuneen lomarakennuksen kerrosala on 88 k-m², minkä lisäksi rakennuspaikalla sijaitsee 26 k-m² suuruinen saunarakennus ja rakenteilla oleva 25 k-m² suuruinen talousrakennus.

Hakijat ovat aiemmin hakeneet poikkeamista pysyvään käyttötarkoituksen muuttamiseen. Porin kaupunki on suhtautunut kielteisesti pysyvään muutokseen ja hylännyt asiaa koskevan poikkeamishakemuksen 22.3.2019 tehdyllä päätöksellä. 

Alueella on voimassa ranta-asemakaava (KV hyväksynyt 25.8.2008), jossa rakennuspaikka on osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Kaavamerkintään liittyy suunnittelumääräys: Loma-asuntojen korttelialue, jonka rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen yksiasuntoisen loma-asunnon, erillisen rantasaunan, savusaunan sekä varastorakennuksen. Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 140m2 (kerrosalaneliömetriä). Kokonaiskerrosalasta loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 80m2, rantasaunan kerrosala enintään 25m2, savusaunan kerrosala enintään 10m2 ja varastorakennuksen kerrosala yhteensä enintään 25m2. Rakennuspaikalle sallitun maksimikerrosalan puitteissa sille saadaan sijoittaa lukumäärältään tällä hetkellä olevat rakennukset, mutta muutoin rakennusten lukumäärä saa olla enintään neljä.

Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöö (KV hyväksynyt 24.3.1997), rakennuspaikka on osin loma-asuntoaluetta (RA) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 § mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä 10 vuoden määräaikaista käyttötarkoituksen muutosta pysyvään asumiseen voidaan puoltaa. Rakennuspaikka on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa loma-asuntoaluetta. Kyseessä on kuitenkin uudehko loma-asunto, jonka käyttö määräaikaisesti pysyvään asumiseen voidaan katsoa mahdolliseksi. Sijainti rannan reunimmaisena rakennuspaikkana vähentää vaikutuksia naapurikiinteistöille. Määräaikainen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä määräaikaiseen käyttötarkoituksen muuttamiseen."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö