§ 4 Poikkeaminen, 609-434-1-116, Musa

Lataa 

PRIDno-2019-4209

Päätöspäivämäärä

16.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-4 16.1.2020:

”Poikkeamista haetaan matkaviestintukiaseman rakentamiselle, johon kuuluvat 40 metriä korkea harustamaton antennipylväs ja 9 m² suuruinen laitetila. Rakennuspaikka on Porin kaupungilta vuokrattu noin 100 m² suuruinen määräala tilasta Kaupunki-Liinaharja 609-434-1-116 Musan (23.) kaupunginosassa.

 

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikka on urheilualuetta. Alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Kantakaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle (PY).  

 

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

 

Lausunnot

Hakija on pyytänyt hankkeesta Air Navigation Services Finlandin lausunnon. Lausunnossa todetaan, ettei tukiasemalla ole vaikutuksia ilmailumääräysten mukaisiin korkeusrajapintoihin tai lentoliikenteen sujuvuuteen. Antennipylväs on varustettava päivämerkinnöin ja lentoestevaloin ilmailumääräysten mukaisesti.

 

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Antennipylväs tulee varustaa ANS Finlandin lausunnossa mainituin merkinnöin ja lentoestevaloin. Tukiasema on tarpeellinen, jotta matkaviestinverkkojen palveluiden saatavuus alueella voidaan varmistaa. Rakentaminen sijoittuu etäälle asuinrakennuksista puustoiselle alueelle, jolloin maisema- ja muut vaikutukset jäävät vähäisiksi. Rakennuspaikalle on rakennettavissa kulkuyhteys Musan jalkapallokentän pysäköintialueelta. Rakentaminen vähäistä eikä haittaa alueen käyttöä. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset. (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö