§ 36 Poikkeaminen, 609-452-5-132-M601, Ylikylä

Lataa 

PRIDno-2019-2069

Päätöspäivämäärä

6.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-32 3.5.2019:

”Poikkeamista haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n määräyksistä 45 k-m² suuruisen loma-asunnon ja 23 k-m² suuruisen saunan rakentamiselle. Rakennuspaikka on noin 0,4 ha suuruinen määräala 609-452-5-132-M601 Nokkamaa-nimisestä tilasta Porin kaupungin Ylikylässä. Määräala on tilan erillinen palsta, joka on noin puolet Leppäkari-nimisestä saaresta. Emätilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 13,15 ha.

Alue on oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA). Alueella ei ole ranta-asemakaavaa. Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä, jolle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

Hakija on suorittanut naapurin kuulemisen. Naapuri on antanut suostumuksensa hankkeelle.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeuslupatyöryhmässä. Työryhmä mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Keikveden alueella on useita saaria, joille on rakennettu pienehköjä loma-asuntoja ja talousrakennuksia. Hakemuksen mukainen rakentaminen vastaa alueen olemassa olevaa rakennuskantaa. Uusi rakennuspaikka sijoittuu jo rakennettuun saareen, jolloin muutokset nykytilanteeseen jäävät vähäisiksi. Rakennuspaikka lohkotaan pinta-alaltaan suurehkosta tilasta, jolle jää rakentamisesta vapaata ranta-aluetta. Rakentaminen sijoittuu yleiskaavan loma-asuntoalueelle. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §.

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö