§ 51 Poikkeaminen, 609-454-1-831-M624, Yyteri

Lataa 

PRIDno-2019-2772

Päätöspäivämäärä

17.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-50 16.7.2019:

”Poikkeamista haetaan 70 k-m² suuruisen loma-asunnon rakentamiseksi purettavan 23 k-m² suuruisen loma-asunnon tilalle. Olemassa oleva varasto 6 m² säilytetään. Rakennuspaikka on noin 1845 m² suuruinen määräala 609-454-1-831-M624 Uparo-nimisestä tilasta Porin kaupungin Yyterin kylässä, josta käytetään tunnusta Herrainpäivät 609-64-7-4. Rakennuspaikan osoite on Kesätie 19. Määräala on ostettu Porin kaupungilta 24.5.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla.

Alueella ei ole ranta-asemakaavaa. Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA-3), jolla kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen ja yksiasuntoisen lomarakennuksen kerrosalaltaan enintään 60 neliömetriä sekä kaksi talousrakennusta kerrosalaltaan yhteensä enintään 40 neliömetriä.

Rakennuspaikka sijaitsee Yyterin valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella ja rajoittuu Natura-alueeseen. Satakunnan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijoittuu virkistysalueelle, jolla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.  

Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella ranta-alueella, jolle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n mukaan rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2000 neliömetriä. Porin kaupungin rakennusjärjestyksen 19 §:n mukaan rakennuspaikan pinta-ala olemassa olevaan rakentamiseen tukeutuvilla alueilla on oltava vähintään 0,2 hehtaaria.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapurit ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon poikkeamishakemuksesta. ELY-keskus ei näe estettä korvaavalle rakentamiselle, mutta katsoo että uudisrakentaminen tulee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella kuitenkin sijoittelultaan, massaltaan sekä julkisivumateriaaleiltaan ja väritykseltään sopeuttaa maisemaan sekä alueen perinteiseen rakentamistapaan ja ympäristöön sopivaksi. Julkisivumateriaalina toivotaan käytettävän puuta ja kattomuotona harjakattoa sekä säilyttämään rakennuspaikka luonnonmukaisena ja rajoittaa puuston kaataminen mahdollisimman vähään. Lisäksi ELY-keskus esittää alueen asemakaavoitusta ja rakentamistapaohjeiden laadintaa.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Rakentamisessa tulee huomioida alueen tulvavaara ja rakennuspaikka tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena sekä puuston kaatamista mahdollisuuksien mukaan välttää. Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka, jolla vanha rakennus korvataan uudella lomarakennuksella. Poikkeaminen rakennuspaikan pinta-alaa koskevista määräyksistä on vanhan rakennuspaikan osalta mahdollista. Hakija on liittänyt hakemukseensa havainnekuvan pulpettikattoisesta puurakenteisesta rakennuksesta, jonka työryhmä on arvioinut ympäristöön sopivaksi. Hanke ei vaikeuta maankuntakaavan virkistystavoitteiden toteutumista eikä aiheuta haittaa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen tai Natura-alueen arvoille. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 116 §, Porin kaupungin rakennusjärjestys 19 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

 

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö