§ 84 Poikkeaminen, 609-463-4-76, Lassila

Lataa 

PRIDno-2019-4831

Päätöspäivämäärä

23.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-74 23.10.2019:

”Poikkeamista haetaan myymälärakennuksen ja sen yhteydessä olevan loma-asunnon muuttamiseksi pysyväksi asuinrakennukseksi Kalliopohja-nimisellä tilalla 609-463-4-76 Lassilan kylässä osoitteessa Laviantie 2349. Tilan pinta-ala on 3300 m² ja rakennuksen kokonaiskerrosala on 408 m². Muutostöiden jälkeinen asuintilojen kerrosala tulee olemaan 225 m² ja loppuosa rakennuksesta on varasto- ja autotallitiloja. Rakennuksessa on aiemmin toiminut Lassilan Lähikauppa.  

Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Satakunnan maakuntakaavassa Lassilan kylä on osoitettu palvelukylänä (at).

Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä, jolle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa. Lisäksi hanke poikkeaa rakennusjärjestyksen 20 §:n määräyksestä, jonka mukaan ranta-alueella pysyvään asumiseen käytetyllä rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 300 k-m².

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Myös Varsinais-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Hakemus koskee olemassa olevaan rakennukseen tehtäviä sisäisiä muutoksia. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista pysyvään asumiseen voidaan puoltaa rakennuspaikan sijaitessa keskellä kylätaajamaa. Rakennusjärjestyksen mukaisen rakennusoikeuden ylittäminen on tässä tapauksessa mahdollista olemassa olevaa rakennusta muutettaessa. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö